Disclaimer

De toepassingen en informatie aangeboden op www.bouwkroniek.be zijn hulpmiddelen voor bedrijven bij het binnen halen van overheidsopdrachten en voor administraties bij het voeren van hun overheidsopdrachten. Door de toepassingen en/of informatie te gebruiken erkent elke gebruiker uitdrukkelijk en zonder enige reserve dat noch de bvba Bouwkroniek, noch één van haar partners direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de breedste betekenis van het woord, die voortkomt uit om het even welke fout of onvolledigheid eigen aan de toepassingen hernomen op www.bouwkroniek.be, het gebruik van deze toepassingen of die informatie, de onderbreking van de toegang tot de site of de inhoud van de voorstellen die op de site staan.

De bvba Bouwkroniek en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige informatie die door de gebruikers verstuurd wordt, met name betreffende het misbruik, de misleiding, de geringschatting, de laster, de inbreuk op het privéleven, of de onwettigheid, of die het voorwerp zou kunnen zijn van een betwisting, van welke aard ook, die uitgaat van gebruikers of van derden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij doorgeeft, de gebruikersgegevens alsook elke ander informatie die aan www.bouwkroniek.be wordt doorgegeven.

Wat betreft het doorsturen van publicaties, door besturen naar het Bulletin der Aanbestedingen, reikt de toepassing een hulpmiddel bij de aanmaak van publicaties aan. De gebruiker beslist autonoom welke informatie zijn/haar publicatie bevat en wanneer hij/zij zijn/haar publicatie door stuurt naar het Bulletin der Aanbestedingen. Na dit versturen, ontvangt Bouwkroniek een bevestiging van het Bulletin der Aanbestedingen dat de bedoelde publicatie ontvangen is en zal gepubliceerd worden volgens de voorwaarden (betaling, datum, etc) bepaald door het Bulletin der Aanbestedingen die de gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt en ten zijnen laste neemt. Bouwkroniek bevestigt op zijn beurt aan de gebruiker de melding van ontvangst van het Bulletin der Aanbestedingen.

Verder stemt de gebruiker er ook mee in dat zijn gegevens kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.bouwkroniek.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Bouwkroniek bvba (hierna "Bouwkroniek"), Burg. E. Demunterlaan 3, 1090 Brussel, BTW-nummer BE 0451.979.02. Gelieve het contactformulier te gebruiken indien u bijkomende informatie wenst.

Informatie op de website en aansprakelijkheid van Bouwkroniek

De informatie, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.
De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
Bouwkroniek is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
Bouwkroniek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

De website en hierop geleverde diensten van Bouwkroniek worden verleend op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis.
Bouwkroniek is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe deze site leidt.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Bouwkroniek of derden toe.
De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken.
Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Bouwkroniek de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe : * De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan Bouwkroniek, aan de met Bouwkroniek verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van Bouwkroniek of enige andere derde.
* Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Bouwkroniek, verbindt u zich ertoe Bouwkroniek te vergoeden.

Persoonsgegevens

Bouwkroniek verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.
Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Bouwkroniek toestemming zijn of haar persoonlijke gegevenspersoonsgegevens op te slaan in een bestand van Bouwkroniek.
U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.
U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten aan bovenvermeld adres of via het contactformulier.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Bouwkroniek kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Bouwkroniek-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.
Bij de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen.
Bouwkroniek heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.
Het plaatsen van links door Bouwkroniek houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Bouwkroniek hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Paswoorden/gebruikersnamen en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord en gebruikersnaam nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site.
Toegang tot deze delen zonder paswoord en gebruikersnaam is strikt verboden.
Paswoord en gebruikersnaam dienen vertrouwelijk en geheim te worden gehouden.
Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw gegevens zal worden geacht door u te zijn verricht.
Indien Bouwkroniek reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Bouwkroniek uw gegevens wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).
Bij inbreuken behoudt Bouwkroniek zich het recht voor om de gebruiker of bezoeker van de website te schorsen of definitief toegang te ontzeggen tot de website.
Bovendien wordt het aanmaken van een nieuwe account na een schorsing door Bouwkroniek beschouwd als misbruik en kan Bouwkroniek overgaan tot het nemen van verdere maatregelen, waaronder klachtneerlegging bij de bevoegde instanties.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.