Scholengroep22, Panta Rhei

Uitbreiding van een school met 8 klassen: Perceel 1: afbraak en ruwbouwDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Scholengroep22, Panta Rhei
Postadres :  Schoonmeersstraat 26 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Mevr. Anne De Belder
Tel:   +32 92727777
E-mail:   anne.debelder@pantarhei.be
Internetadres(sen):   www.pantarhei.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299815

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  THV Leyman-Mahieu Architecten
Postadres :  Gentsesteenweg 98/1 ,BE -9750   9750 Zingem
Contactpersoon:   Architectenbureau
Tel:   +32 472355228
E-mail:   justine.lelieur@tomleyman.be
Internetadres(sen):   www.tomleyman.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299815

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding van een school met 8 klassen: Perceel 1: afbraak en ruwbouw  
Referentienummer:   THV Leyman - Mahieu Architecten-407S_Perceel 1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45214210
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitbreiding van een school met 8 klassen: Perceel 1: afbraak en ruwbouw = afbraakwerken, grondwerken, riolering, fundering, ruwbouw in metselwerk en betonconstructie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Merelbeke
II.2.4. Beschrijving
afbraak en ruwbouwwerken  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
55   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie administratieve bepalingen

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-23   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-03-23
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Schoonmeersstraat 26 te Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Scholengroep22, Panta Rhei
Schoonmeersstraat 26 ,  BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92727777
E-mail:   anne.debelder@pantarhei.be
Internetadres(sen):   www.pantarhei.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Scholengroep22, Panta Rhei
Schoonmeersstraat 26 ,  BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92727777
E-mail:   anne.debelder@pantarhei.be
Internetadres(sen):   www.pantarhei.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Scholengroep22, Panta Rhei
Schoonmeersstraat 26 ,  BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92727777
E-mail:   anne.debelder@pantarhei.be
Internetadres(sen):   www.pantarhei.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-14

Vergelijkbare advertenties van BDA