Aquafin Nv - Aquafin Nv - Directie Projectmanagement

A0050062 - Antwerpen, optimalisatie geurbehandeling sliblijnTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN VOOR RIOOL
A0050062 - ANTWERPEN, OPTIMALISATIE GEURBEHANDELING SLIBLIJN

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Aquafin NV
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: A0050062 - Antwerpen, optimalisatie geurbehandeling sliblijn
Beschrijving: A0050062 - Antwerpen, optimalisatie geurbehandeling sliblijn - Vervangen overkapping slibbuffers - Vervangen ventilator en leidingwerk - Onderhoud biofilter en gaswasser - Plaatsing bordessen, leuningwerk etc. - Elektrische werken
Identificatiecode van de procedure: 7a3d81b8-2aa2-488c-ba9a-c5a8f0812f2e
Interne identificatiecode: A0050062
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45232400 Bouwwerkzaamheden voor riool

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: A0050062 - 1
Beschrijving: A0050062 - Antwerpen, optimalisatie geurbehandeling sliblijn - Vervangen overkapping slibbuffers - Vervangen ventilator en leidingwerk - Onderhoud biofilter en gaswasser - Plaatsing bordessen, leuningwerk etc. - Elektrische werken
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45252130 Uitrusting voor rioolwaterzuivering

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Antwerpen
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 20/05/2024
Looptijd: 155 Dag

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
Aanvullende informatie: De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 155 kalenderdagen, opgesplitst in deelfasen: • 60 kalenderdagen voor de voorbereidingswerken, zijnde indienen technische voorstellen. • 21 kalenderdagen voor nazicht en herwerking van de technische voorstellen. • 60 kalenderdagen voor uitvoering van de werken • 14 kalenderdagen voor de proefperiode Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik ‘Opdrachten’ met een link naar het e-procurement platform en kan mits expliciete aanvraag via PM-Procesondersteuning-PME@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden. De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. Plaatsbezoek : Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt georganiseerd in Januari 2024. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Youssef Hammit, via e-mail: youssef.hammit@aquafin.be of telefonisch: +3248 889 02 13.

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: prijs
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Bevoegde Rechtbank te ANtwerpen
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

6. Resultaten

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: K & C DIVING
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: K & C DIVING-LOT-0001
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 327 867,07 Euro
De inschrijving is gerangschikt: ja
Plaats op de ranglijst van winnaars: 1
Onderaanneming: Nog niet bekend
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: A0050062 - K&C Diving
Datum van sluiting van het contract: 05/04/2024
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Type van de ontvangen inschrijvingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 2
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 327 867,07 Euro
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 348 426 Euro

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Aquafin NV
Registratienummer: 0440691388_4618
Afdeling: Aquafin NV - Directie Projectmanagement
Postadres: Dijkstraat 8
Stad: Aartselaar
Postcode: 2630
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 34504511
Internetadres: http://www.aquafin.be
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Bevoegde Rechtbank te ANtwerpen
Registratienummer: 000000000
Stad: Antwerpen
Land: België
Telefoon: +32 3 257 80 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0004

Officiële naam: K & C DIVING
Registratienummer: 0810818842_829ce388-04b1-4e8e-9dbb-757143f98e2d
Postadres: Ketenislaan Haven 1551
Stad: Kallo
Postcode: 9130
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Sint-Niklaas (BE236)
Land: België
Telefoon: 0496 480 480
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Groepsleider
Winnaar van deze percelen: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 5ec4b2fd-d917-4715-8cbd-c7c78beca556 - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 10/07/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 10/07/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA