Gemeente Hooglede

Fietstool Gits (2024-2025-2026)Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  [Gemeente Hooglede] ---
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
Procedure
2.1 Procedure
Titel: Fietstool Gits (2024-2025-2026)
Beschrijving: Fietstool Gits (2024-2025-2026)
Identificatiecode van de procedure: 3f36b130-cd41-4293-85e5-17af9fc67c1e
Interne identificatiecode: PPP03P-1332/4149/2024-069
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 48932000Software voor vermaak
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Fietstool Gits (2024-2025-2026)
Beschrijving: Fietstool Gits (2024-2025-2026)
Interne identificatiecode: 2024-069
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 48932000Software voor vermaak
Aanvullende classificatie(cpv): 48932000Software voor vermaak
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Marktplaats 1  
Stad:  Hooglede
Postcode:  8830
Onderverdeling land (NUTS):  Arr. Roeselare(BE256)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Gemeente Hooglede
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 01/09/2024
Einddatum van de duur: 31/08/2027
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] ---
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ Gemeente Hooglede ] ---
Organisatie die het contract ondertekent: [ Gemeente Hooglede ] ---
Resultaten
Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving: 30,795EUR
Onderhandse gunning:
Rechtvaardiging voor onderhandse gunning: De opdracht kan alleen door een bepaalde ondernemer worden uitgevoerd wegens het ontbreken van mededinging om technische redenen
Andere rechtvaardiging: mededinging - technische specificaties
6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:
Officiële naam: [ High Five ] ---
Inschrijver:
Identificatiecode van de inschrijving: High Five
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 30,795EUR
Onderaanneming: no
Waarde onderaanneming is bekend: No
Percentage onderaanneming is bekend: No
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: 1546-2830
Titel: [ Fietstool Gits (2024-2025-2026) ] ---
Datum van sluiting van het contract: 09/07/2024
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: false
Organisatie die het contract ondertekent: [Gemeente Hooglede] ---
6.1.4 Statistische informatie
Aard van de vermeende onregelmatigheid:
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Inschrijvingen: 1
Verzoeken tot deelname: 1
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Type van de ontvangen inschrijvingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 1
Type van de ontvangen inschrijvingen: Verzoeken tot deelname
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 1
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 30,795EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 30,795EUR
Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Gemeente Hooglede
Registratienummer: GE
Postadres: Marktplaats 1
Stad: Hooglede
Postcode: 8830
Land: België
Contactpunt: Kathy Van Hevel
E-mail: kathy.vanhevel@hooglede.be
Telefoon: +32 51790962
Internetadres: http://www.hooglede.be/
Kopersprofiel: https://www.publicprocurement.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die het contract ondertekent
8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
8.1 ORG-0004
Officiële naam: High Five
Registratienummer: BE 0568 855 609
Postadres: Meensestenweg 449
Stad: Bissegem
Postcode: 8501
Land: België
E-mail: authier.degryse@Ikhighfive.be
Telefoon: +32 497630569
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt
11 Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging:  765a4e66-ca7e-4f49-88e9-978c90412743- 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 10/07/202400:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA