De Brusselse Woning

Volledige inrichting van de nieuwe kantoren van de Brusselse Woning, gelegen aan het Zaterdagplein 1-4, 1000 BrusselTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN
VOLLEDIGE INRICHTING VAN DE NIEUWE KANTOREN VAN DE BRUSSELSE WONING, GELEGEN AAN HET ZATERDAGPLEIN 1-4, 1000 BRUSSEL

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: De Brusselse Woning
Rechtsvorm van de koper: Organisatie die een door een regionale overheid gesubsidieerde opdracht gunt
Activiteit van de aanbestedende dienst: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Volledige inrichting van de nieuwe kantoren van de Brusselse Woning, gelegen aan het Zaterdagplein 1-4, 1000 Brussel
Beschrijving: De huidige opdracht heeft betrekking op de volledige inrichting van de nieuwe kantoren van de Brusselse Woning, gelegen aan het Zaterdagplein 1-4, 1000 Brussel, inclusief de ruwbouwwerken/stabiliteit (uitbreiding van de 3e verdieping, plaatsing van een glazen dakkoepel, nieuwe dakramen, doorvoeren in draagmuren, plaatsing van trappen, enz.), de aanpassing van speciale technieken en de afwerking. In het kader van onderhavige opdracht wenst de Aanbestedende Overheid de sociale samenhang en de duurzame ontwikkeling te versterken door in het kader van deze opdracht een inspanning te doen inzake opleiding en sociaalprofessionele invoeging en integratie
Identificatiecode van de procedure: 233af2b4-9c3e-44da-be08-5e5e6bea218c
Interne identificatiecode: 7701_AMENAGEMENT_BUREAUX
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 1 857 030 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: De inschrijvers mogen zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden. Door de indiening van hun offerte verbinden zij zich ertoe op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid om binnen de 10 dagen onderstaande documenten te bezorgen (die documenten worden gevraagd in het geval de [inschrijver/kandidaat] in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht en indien deze documenten niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor de aanbestedende overheid) : - Attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen (RSZ); - Attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van de fiscale schulden ; - Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land.

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: 7701_AMENAGEMENT_BUREAUX - 1
Beschrijving: De huidige opdracht heeft betrekking op de volledige inrichting van de nieuwe kantoren van de Brusselse Woning, gelegen aan het Zaterdagplein 1-4, 1000 Brussel, inclusief de ruwbouwwerken/stabiliteit (uitbreiding van de 3e verdieping, plaatsing van een glazen dakkoepel, nieuwe dakramen, doorvoeren in draagmuren, plaatsing van trappen, enz.), de aanpassing van speciale technieken en de afwerking. o Het gebouw aan het Zaterdagplein n°1 is samengesteld uit twee hoofdgebouwen, afgescheiden door een atrium over de volledige hoogte. Het complex telt 5 niveaus: • Een kelder waarin zich de technieken van het gebouw en het archief bevinden. • 4 bovengrondse niveaus, die als kantoorruimte fungeren • Een zolder waarin zich eveneens technieken bevinden. De Brusselse Woning wenst de lokalen in de kelderverdieping, op het gelijkvloers, op R+2 en op R+3 in te richten om er hun hoofdkantoor te vestigen. R+1 wordt verhuurd aan een andere onderneming (Lola & Liza), de inrichting van deze verdieping blijft ongewijzigd (met uitzondering van de noodzakelijke technische interventies). Deze huurder is tijdens de volledige duur van de werken die op de huidige opdracht betrekking hebben, aanwezig. o Het gebouw aan het Zaterdagplein n° 2-4 is samengesteld uit twee hoofdgebouwen die worden gescheiden door een binnenplaats. • Het voorste gebouw omvat: - Gelijkvloers: kantoorzones; - Op de verdiepingen: woningen die geen deel uitmaken van de huidige opdracht; • Het achterliggende gebouw omvat: - Parkeerzones (kelder + gelijkvloers). - Op de verdiepingen: kantoren die geen deel uitmaken van de huidige opdracht. De werken integreren de principes van de circulaire economie, inclusief de zorgvuldige demontage met het oog op hergebruik in situ van: wanden en glazen panelen, houten vloeren, houten panelen, vaste opbergelementen, enz.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/10/2024
Looptijd: 6 Maand

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 1 857 030 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
Aanvullende informatie: Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen enkel op dat forum te stellen en er zal enkel via het forum op hun vragen worden geantwoord. De begindatum die in deze aankondiging van opdracht onder de titel « Geraamde duur » wordt vermeld, wordt louter ter informatie gegeven, aangezien het e-Procurementplatform vereist dat een begindatum voor de opdracht wordt opgegeven wanneer een duur onder deze titel wordt vermeld. Er worden twee bezoeken georganiseerd door de Aanbesteder. Op straffe van nietigheid van zijn offerte moeten inschrijvers bij minimaal één van deze bezoeken aanwezig zijn. Dit zal worden opgenomen in een register. Er zal een bewijs worden bezorgd aan de inschrijvers. De geplande data voor deze bezoeken zijn - De 04/07/2024 op 10u00 - De 08/08/2024 op 10u00 Verzamelen op Zaterdagplein 1 in 1000 Brussel De opdracht bestaat uit 2 strikt na te leven fasen (gedeeltelijke termijnen): • Fase 1: Om de goede verhuizen van de aanbestedende overheid te waarborgen, dient een gedeelte van de betrokken ruimten die door de werken worden beïnvloed, met voorrang worden voltooid. Daartoe werd een gedeeltelijke termijn voorzien, met betrekking tot de werken in de kelder, het gelijkvloers en de achterste ruimten op de 2e en 3e verdiepingen, evenals de twee parkeerniveaus. Deze werken moeten de inbezitname en de exploitatie van de door de Brusselse Woning betrokken ruimten mogelijk maken, inclusief hun toegang en nooduitgangen. De levering van de betrokken lokalen gebeurt binnen een termijn van maximaal 120 kalenderdagen na de datum van de start van de werken. Deze lokalen moeten op die datum in een staat van gedeeltelijke inbezitname verkeren (op te stellen tegensprekelijke plaatsbeschrijving zoals hierboven vermeld). Deze gedeeltelijke inbezitname houdt echter geen voorlopige oplevering van de gebouwen in. • Fase 2: Een termijnverlenging van 60 kalenderdagen is toegekend voor werken aan de voorste niveaus op de 2e en 3e verdieping). De levering van de betrokken lokalen gebeurt binnen een termijn van maximaal 180 kalenderdagen na de datum van de start van de werken. Aangezien de werken op deze datum voltooid moeten zijn, zal de voorlopige oplevering al dan niet aan de aanneming worden toegekend, aan het einde van de aan de opdrachtnemer toegestane termijn voor de tweede fase. De maximale totale uitvoeringstermijn (Fase 1 en Fase 2) bedraagt 180 kalenderdagen. De termijn van 120 kalenderdagen wordt beschouwd als een strikte gedeeltelijke uitvoeringstermijn. Het niet naleven van deze strikte gedeeltelijke termijn wordt gesanctioneerd door een bijzondere vertragingsboete - cf. artikelen 46 en 86 van het "uitvoeringsbesluit", aangevuld door dit BB. De strikte gedeeltelijke termijn start op de dag waarop de werken worden aangevat. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle lokalen, vanaf het begin van de werken Alle bindende gedeeltelijke uitvoeringstermijnen vangen aan op de dag waarop de werken werkelijk worden aangevat.

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Naam: Erkenning
Beschrijving: De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt ; 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst; 3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. Minimumeisen van erkenning: Categorie D et klasse 5

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: De offerte van de laagste bieder wordt geselecteerd.
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands, Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 23/08/2024 10:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 6 Maand
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank van Eerste aanleg van Brussel
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: De Brusselse Woning
Registratienummer: 0403357276_2618
Postadres: Kardinaal Mercierstraat, 37
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 24352807
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Rechtbank van Eerste aanleg van Brussel
Registratienummer: 0308.357.753
Postadres: Rue des Quatre Bras 13
Stad: Bruxelles
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: 025086361
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 41dbcbf2-9a4a-4abc-8156-c84ffe4202a6-01
Beschrijving: Toevoeging van het verslag van het bezoek ter plaatse d.d. 04/07/2024 aan de marketdocumenten

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op: 10/07/2024

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: cfe73d95-0401-4bd4-8cd0-ef332c5286c5 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 10/07/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 10/07/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA