Don Bosco Onderwijscentrum

Speelplaats Lillo's KlavertjeTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN
SPEELPLAATS LILLO'S KLAVERTJE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Don Bosco Onderwijscentrum
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Speelplaats Lillo's Klavertje
Beschrijving: heraanleg speelplaats
Identificatiecode van de procedure: 3081dc33-51d2-4a5f-b185-fbda55052e15
Interne identificatiecode: DBOC-2024-04-DBLILLO-SPEELPL
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: zie bestek in de documenten

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: DBOC-2024-04-DBLILLO-SPEELPL - 1
Beschrijving: Heraanleg speelplaats Lillo's Klavertje
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: zie bestek in bijgevoegde documenten

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-08+02:00 09:30:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: ondernemingsrechtbank Leuven
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Don Bosco Onderwijscentrum
Registratienummer: 0415432291_1633
Postadres: Don Boscolaan 15
Stad: Oud-Heverlee
Postcode: 3050
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Telefoon: +16 290048
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: ondernemingsrechtbank Leuven
Registratienummer: 0308357753
Stad: Vaartstraat 5, 3000 Leuven
Land: België
Telefoon: 016 21 46 44
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 64e024fc-7b90-440e-a89e-a64d00628f18 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA