Aquafin Nv - Aquafin Nv - Directie Projectmanagement

23502/1 - Ingelmunster, Optimalisatie verbinding collector 96548A - 94583Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: AANLEGGEN VAN AFVALWATERLEIDINGEN
23502/1 - INGELMUNSTER, OPTIMALISATIE VERBINDING COLLECTOR 96548A - 94583

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Aquafin NV
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: 23502/1 - Ingelmunster, Optimalisatie verbinding collector 96548A - 94583
Beschrijving: 23502/1 - Ingelmunster, Optimalisatie verbinding collector 96548A-94583 (Mandelstraat) SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT: - Rioleringswerkzaamheden: zowel aanleg gescheiden stelsel (RWA/DWA) ter afkoppeling van de aanpalende percelen als heraanleg collector 96548A – 94583 (Mandelstraat) - Herstel wegenis naar bestaande toestand - Opbraak bestaande pompconstructie - Aanleg nieuw RWA / DWA pompstation nabij de te behouden overstortconstructie
Identificatiecode van de procedure: 018ab9cb-0994-4141-82b0-c2aadf261cff
Interne identificatiecode: 23502lot1
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45232411 Aanleggen van afvalwaterleidingen

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie: Uitvoeringstermijn bedraagt 150 werkdagen. Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform. De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie aanbestedingsdocumenten

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: 23502lot1 - 1
Beschrijving: 23502/1 - Ingelmunster, Optimalisatie verbinding collector 96548A-94583 (Mandelstraat) SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT: - Rioleringswerkzaamheden: zowel aanleg gescheiden stelsel (RWA/DWA) ter afkoppeling van de aanpalende percelen als heraanleg collector 96548A – 94583 (Mandelstraat) - Herstel wegenis naar bestaande toestand - Opbraak bestaande pompconstructie - Aanleg nieuw RWA / DWA pompstation nabij de te behouden overstortconstructie
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45232411 Aanleggen van afvalwaterleidingen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Ingelmunster
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Roeselare (BE256)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-10-03+02:00
Looptijd: 150 DAY

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: Uitvoeringstermijn bedraagt 150 werkdagen. Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform. De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Zie bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Prijs

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-03+02:00 10:30:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Bevoegde Rechtbank te Antwerpen
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Aquafin NV
Registratienummer: 0440691388_4618
Afdeling: Aquafin NV - Directie Projectmanagement
Postadres: Dijkstraat 8
Stad: Aartselaar
Postcode: 2630
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 34504511
Internetadres: http://www.aquafin.be
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Bevoegde Rechtbank te Antwerpen
Registratienummer: 0000000000
Stad: Antwerpen
Land: België
Telefoon: 03 257 80 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: d6e7d83d-4634-48b3-8d5a-afca763125c2 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA