Vlaamse Overheid - Fonds Voor Innoveren En Ondernemen

Opdracht voor het uitvoeren van bodemonderzoek op het Researchpark ZellikTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: BODEMONDERZOEKSDIENSTEN
OPDRACHT VOOR HET UITVOEREN VAN BODEMONDERZOEK OP HET RESEARCHPARK ZELLIK

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vlaamse Overheid
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

1.1 Koper

Officiële naam: Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Opdracht voor het uitvoeren van bodemonderzoek op het Researchpark Zellik
Beschrijving: Deze opdracht omvat het uitvoeren van bodemonderzoek op het Researchpark Zellik enerzijds om aan de verplichtingen in kader van het Bodemdecreet te voldoen bij overdracht, anderzijds om in kader van het Vlarema een inschatting te hebben van de kosten voor verwijdering van afvalmaterialen in de bodem ten behoeve van de oprichting van gebouwen en het realiseren van infrastructuur.
Identificatiecode van de procedure: c340df68-38b4-4814-8f2d-397fff3d2210
Interne identificatiecode: VLAIO-2023-24
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 71351500 Bodemonderzoeksdiensten
Aanvullende classificatie (cpv): 45111250 Uitvoering van bodemonderzoek
Aanvullende classificatie (cpv): 90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
Aanvullende classificatie (cpv): 90732500 In kaart brengen van bodemvervuiling
Aanvullende classificatie (cpv): 90732600 Toezicht op of meting van bodemvervuiling

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 108 524 EUR

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: VLAIO-2023-24 - 1
Beschrijving: Deze opdracht omvat het uitvoeren van bodemonderzoek op het Researchpark Zellik enerzijds om aan de verplichtingen in kader van het Bodemdecreet te voldoen bij overdracht, anderzijds om in kader van het Vlarema een inschatting te hebben van de kosten voor verwijdering van afvalmaterialen in de bodem ten behoeve van de oprichting van gebouwen en het realiseren van infrastructuur.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 71351500 Bodemonderzoeksdiensten
Aanvullende classificatie (cpv): 90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
Aanvullende classificatie (cpv): 45111250 Uitvoering van bodemonderzoek
Aanvullende classificatie (cpv): 90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
Aanvullende classificatie (cpv): 90732500 In kaart brengen van bodemvervuiling
Aanvullende classificatie (cpv): 90732600 Toezicht op of meting van bodemvervuiling

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-04-19+02:00
Looptijd: 6 MONTH

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 108 524 EUR

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: zie bestek / verhouding prijs-kwaliteit

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

6. Resultaten

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: SWECO Belgium bv
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: SWECO Belgium bv
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 117 766,06 EUR
Onderaanneming: yes
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: SWECO Belgium bv
Datum van sluiting van het contract: 2024-03-30+01:00
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen

6.1.4 Statistische informatie

Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 117 766 EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 136 662 EUR

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Vlaamse Overheid
Registratienummer: 0316380841_6696
Afdeling: Fonds voor Innoveren en Ondernemen
Postadres: Koning AlbertII laan 35 / 12
Stad: Schaarbeek
Postcode: 1030
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 80020555
Rollen van deze organisatie:
Koper
Groepsleider

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931814266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: 02 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Registratienummer: 449012406
Stad: Elsene
Land: België
E-mail: info@vub.be
Telefoon: +32 2 629 20 10
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0005

Officiële naam: SWECO Belgium bv
Registratienummer: 405.647.664
Stad: 1000 Brussel
Land: België
Telefoon: 0476 76 89 69
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 4fea2808-6271-4f89-8efa-2989a69c2422 - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA