Vlaamse Landmaatschappij

LI Wildenburg - Aanwijs: recreatief netwerk WildenburgTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: GRAAFWERKZAAMHEDEN EN GRONDVERZET
LI WILDENBURG - AANWIJS: RECREATIEF NETWERK WILDENBURG

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vlaamse Landmaatschappij
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling onder zeggenschap van een regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: LI Wildenburg - Aanwijs: recreatief netwerk Wildenburg
Beschrijving: Deze opdracht omvat de uitvoering van een wandel- en fietspad in omgeving van De Gruyterdreef te 8750 Wingene. De uit te voeren werken betreffen in hoofdzaak: - Het rooien/maaien van struikgewas en bomen - Het uitvoeren van de nodige grondwerken in afgraving, uitgraving, ophoging en profileren van bermen - De aanleggen van RWA leidingen met verschillende diameters - Het aanleggen van een steenslagfundering met continue korrelverdeling, type I, dikte 15cm - Het aanleggen van een verharding in porfiersteenslag in twee lagen met dikte van 5 en 7 cm - Het leveren en plaatsen van ursusdraafafsluiting met een weidetoegang - Het leveren en plaatsen van akkerpalen - Het leveren en plaatsen van een houten afsluiting, een houten toegangspoort en drie houten barelen. - Het plaatsing van signalisatie - Het aanplanten van houtige gewassen en bijhorende constructies
Identificatiecode van de procedure: 295caab1-7418-467f-8616-1d64d98a2c42
Interne identificatiecode: PPP08P-1836/4120/WVL/2024/LIR72008_011/1
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet

2.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Wingene
Postcode: 8750
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Tielt (BE257)
Land: België
Aanvullende informatie: Arr. Tielt

2.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Wingene
Postcode: 8750
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Tielt (BE257)
Land: België
Aanvullende informatie: Arr. Tielt

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie: Aanvangsdatum is richtinggevend
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: LI Wildenburg - Aanwijs: recreatief netwerk Wildenburg
Beschrijving: LI Wildenburg - Aanwijs: recreatief netwerk Wildenburg
Interne identificatiecode: WVL/2024/LIR72008_011/1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
Aanvullende classificatie (cpv): 45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
Aanvullende classificatie (cpv): 45233162 Aanleggen van fietspad

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Wingene
Postcode: 8750
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Tielt (BE257)
Land: België
Aanvullende informatie: Arr. Tielt

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2025-01-02+01:00
Looptijd: 75 WORKING_DAY

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: G (Grondwerken), Klasse 1
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 0
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1836/8P/2024,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-07+02:00 13:40:00+02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 240 DAY
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: VLM Regio West (Oost-Vlaanderen)
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: VLM Regio West (Oost-Vlaanderen)
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Vlaamse Landmaatschappij
Registratienummer: 0236506685
Postadres: Koning Albert II Laan 15
Stad: Sint-Joost-ten-Node
Postcode: 1210
Land: België
Contactpunt: Tom Velghe
E-mail: info@vlm.be
Telefoon: +32 25437200
Internetadres: https://www.vlm.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: VLM Regio West (Oost-Vlaanderen)
Registratienummer: RW-PR/OVL
Postadres: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75
Stad: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpunt: Matthias De Backer
Telefoon: +32 92448500
Internetadres: http://www.vlm.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0003

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 13852ae5-a198-41b8-8b3a-bd3798101c1e - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA