Aquafin Nv - Aquafin Nv - Directie Projectmanagement

Eeklo, plaatsen septische ontvangstunit - bouwkundige werkenTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN VOOR RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES
EEKLO, PLAATSEN SEPTISCHE ONTVANGSTUNIT - BOUWKUNDIGE WERKEN

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Aquafin NV
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Eeklo, plaatsen septische ontvangstunit - bouwkundige werken
Beschrijving: A0127049/1 - Eeklo, plaatsen septische ontvangstunit - bouwkundige werken Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken: Deze werken omvatten de bouwkundige werken voor de plaatsing van een septische ontvangstunit met buffertank op de RWZI van Eeklo. Meer specifiek omvat deze opdracht: - Graafwerken incl. beschoeiing en bemaling - Uitbraak van bestaande verhardingen - Paalfunderingen - Betonwerken buffertank - Betonwerken in zandvangers - Coating buffertank - Aanleg leidingen en wachtbuizen - Aanleg nieuwe betonverharding - Aanleg nieuwe asfaltverharding - Aanleg verharding in grasbetontegels
Identificatiecode van de procedure: 1345a835-2847-4015-8288-52832816ffe1
Interne identificatiecode: A0127049/1
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45232420 Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie aanbestedingsdocumenten

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: A0127049/1 - 1
Beschrijving: A0127049/1 - Eeklo, plaatsen septische ontvangstunit - bouwkundige werken Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken: Deze werken omvatten de bouwkundige werken voor de plaatsing van een septische ontvangstunit met buffertank op de RWZI van Eeklo. Meer specifiek omvat deze opdracht: - Graafwerken incl. beschoeiing en bemaling - Uitbraak van bestaande verhardingen - Paalfunderingen - Betonwerken buffertank - Betonwerken in zandvangers - Coating buffertank - Aanleg leidingen en wachtbuizen - Aanleg nieuwe betonverharding - Aanleg nieuwe asfaltverharding - Aanleg verharding in grasbetontegels
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45232420 Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Aanvullende classificatie (cpv): 45252130 Uitrusting voor rioolwaterzuivering

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Eeklo (BE233)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-09-03+02:00
Looptijd: 210 DAY

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 210 kalenderdagen, opgesplitst in deelfasen: • 45 kalenderdagen voorbereidingsfase van de werken • 30 kalenderdagen voor goedkeuring technisch dossier • 15 kalenderdagen levertermijn • 120 kalenderdagen uitvoeringsfase van de werken. Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik ‘Opdrachten’ met een link naar het eprocurement-platform en kan mits expliciete aanvraag via PM-Procesondersteuning- PME@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden. De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. Plaatsbezoek : Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op dinsdag 16 april van 10u tot 16u. Het exacte tijdsslot dient afgesproken te worden met Liesbeth De Mol, projectleider bouwkunde (0472/36.06.47 of liesbeth.demol@aquafin.be).

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Zie bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Prijs

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-03+02:00 09:45:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Bevoegde Rechtbank te Antwerpen
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Aquafin NV
Registratienummer: 0440691388_4618
Afdeling: Aquafin NV - Directie Projectmanagement
Postadres: Dijkstraat 8
Stad: Aartselaar
Postcode: 2630
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 34504511
Internetadres: http://www.aquafin.be
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Bevoegde Rechtbank te Antwerpen
Registratienummer: 000000000
Stad: Antwerpen
Land: België
Telefoon: +32 3 257 80 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: a9be9032-e480-4bfe-bdf7-d97c4f6c83cb - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA