Farys

Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in Mollem Z. 5 op het grondgebied van de gemeente Asse.Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: AANLEGGEN VAN PIJPLEIDINGEN, COMMUNICATIELIJNEN EN STROOMLEIDINGEN, AUTOWEGEN, WEGEN, VLIEGVELDEN EN SPOORLIJNEN; VERHARDINGEN
UITVOEREN VAN WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN MOLLEM Z. 5 OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE ASSE.

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Farys
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
Activiteit van de aanbestedende instantie: Watergerelateerde activiteiten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in Mollem Z. 5 op het grondgebied van de gemeente Asse.
Beschrijving: De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in Mollem op het grondgebied van de gemeente Asse. Meer bepaald: • Renovatie van de bestaande overstortleiding (D1000mm in gewapend beton) vanaf Aquafin-pompstation tot het einde van de rijweg t.h.v. Mollem Z.5 nr. 600. • Aanleggen van DWA-riool (D300mm in PP) met pompgemaal en persleiding om het afvalwater van de aanwezige bedrijven te verzamelen en af te voeren naar het Aquafin-pompstation. • Uitvoeren van de nodige huis- en straatkolkaansluitingen. • Opbreken van bestaande verhardingen, uitvoeren van grondwerken, aanleg van nieuwe (onder)-funderingen en wegenis (asfalt) met ter plaatse vervaardigde kantstroken. • Aanleg van opritten in betonstraatstenen en groene wegbermen.
Identificatiecode van de procedure: 72e1b21d-0546-44c5-8cfc-80a1e3258f2b
Interne identificatiecode: DOM-008-20-000-Z
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/25/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: DOM-008-20-000-Z - 1
Beschrijving: De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in Mollem op het grondgebied van de gemeente Asse. Meer bepaald: • Renovatie van de bestaande overstortleiding (D1000mm in gewapend beton) vanaf Aquafin-pompstation tot het einde van de rijweg t.h.v. Mollem Z.5 nr. 600. • Aanleggen van DWA-riool (D300mm in PP) met pompgemaal en persleiding om het afvalwater van de aanwezige bedrijven te verzamelen en af te voeren naar het Aquafin-pompstation. • Uitvoeren van de nodige huis- en straatkolkaansluitingen. • Opbreken van bestaande verhardingen, uitvoeren van grondwerken, aanleg van nieuwe (onder)-funderingen en wegenis (asfalt) met ter plaatse vervaardigde kantstroken. • Aanleg van opritten in betonstraatstenen en groene wegbermen.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-08-14+02:00
Looptijd: 60 DAY

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen: 0

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Erkenning

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Inschrijvingsprijs

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-06+02:00 09:30:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: /
Financiële regeling: /

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Farys
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Farys
Registratienummer: 0200068636_5748
Postadres: Stropstraat 1
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Telefoon: +32 92400211
Internetadres: http://www.farys.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 83373366-4f2f-4c65-85b5-ff9c703a8bb7 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA