Hogeschool Gent

Verstevigen van de fundering van twee ziekenzalen van het gebouw Pauli op de campus BijlokeTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN
VERSTEVIGEN VAN DE FUNDERING VAN TWEE ZIEKENZALEN VAN HET GEBOUW PAULI OP DE CAMPUS BIJLOKE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Hogeschool Gent
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Verstevigen van de fundering van twee ziekenzalen van het gebouw Pauli op de campus Bijloke
Beschrijving: Verstevigen van de fundering van twee ziekenzalen van het gebouw Pauli op de campus Bijloke
Identificatiecode van de procedure: 79cebfe8-886b-479b-81e0-f8b3c14d4f66
Interne identificatiecode: PPP065-501/4045/DFIT/RDV/24.03
Type procedure: Openbaar

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45262210 Funderingswerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Jozef Kluyskensstraat 2
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: campus Bijloke, gebouw Pauli

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Jozef Kluyskensstraat 2
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: campus Bijloke, gebouw Pauli

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie: De aanvangsdatum is slechts bij benadering. Art. 76 § 2 [KB 14/01/2013] is eveneens van toepassing.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Verstevigen van de fundering van twee ziekenzalen van het gebouw Pauli op de campus Bijloke
Beschrijving: Verstevigen van de fundering van twee ziekenzalen van het gebouw Pauli op de campus Bijloke
Interne identificatiecode: DFIT/RDV/24.03

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45262210 Funderingswerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 45262210 Funderingswerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 45454100 Restauratiewerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Jozef Kluyskensstraat 2
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: campus Bijloke, gebouw Pauli

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-07-01+02:00
Einddatum van de duur: 2025-06-10+02:00

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De inschrijver moet aantonen dat hij over voldoende relevante ervaring beschikt door REFERENTIES inclusief bijhorend beeldmateriaal en attest van goede uitvoering bij zijn offerte te voegen:Minimumeisen: - Minstens 1 referentie met betrekking tot micropaalfunderingswerken. én deze werken hebben een minimale kostprijs van 400.000 EUR excl. btw. EN - Minstens 1 referentie met betrekking tot restauratiewerken aan een gebouw dat een monument is of gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht betreft in de zin van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijhorend Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.” én deze restauratiewerken hebben een minimale kostprijs van 200.000 EUR excl. btw. Deze referenties moeten bovendien voorlopig zijn opgeleverd in de afgelopen periode van vijf jaar. Met “afgelopen periode” wordt de periode bedoeld die voorafgaat aan de publicatiedatum van de aankondiging van deze opdracht. Daarnaast dient iedere referentie gestaafd te (kunnen) worden met: - Plannen of foto’s/beeldmateriaal van het afgewerkte bouwproject - een attest van goede uitvoering van de opdrachtgever dat de nodige projectgegevens bevat en waarin tevens de datum van voorlopige oplevering wordt vermeld. de vermelde referenties omvat de volgende informatie: - naam en beschrijving van het project dat het voorwerp uitmaakt van de werken. In het bijzonder is het van belang dat specifiek de funderingswerken, dan wel de restauratiewerken die deel uitmaken van het bouwproject meer in detail omschreven worden. - de locatie - de identiteit van de opdrachtgever met vermelding van adres, telefoon en contactpersoon - de effectieve totale bouwkost van het volledige bouwproject, alsook de effectieve totale bouwkost van enkel de funderingswerken dan wel enkel de restauratiewerken, naar gelang het geval. - datum voorlopige oplevering der werken. Door het indienen van zijn offerte stemt de inschrijver ermee in dat HOGENT rechtstreeks contact kan opnemen met de opdrachtgevers van de voorgelegde referenties en bij hen extra informatie/ documentatie kan inwinnen ter verificatie. Wat betreft minima: Een kandidaat die het minimum aantal referenties niet kan voorleggen, wordt NIET geselecteerd. Eén referentie kan tegelijkertijd meerdere van bovenstaande criteria vervullen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: De inschrijver valt niet onder één of meer van de uitsluitingsgronden, vermeld in de artikels 67 tot en met 69 van de Wet van 17 juni 2016 wat impliceert dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de volgende in artikel 61 KB 18 april 2017 nader omschreven misdrijven: deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, (uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel of het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. - geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld. - voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, zoals bepaald in artikel 62 KB 18 april 2017. - voldoet aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn fiscale schulden volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, zoals bepaald in artikel 63 KB 18 april 2017. - voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht. - niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of niet in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen. - geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en niet het voorwerp is van een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie of van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen. - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan getrokken worden. - geen handelingen heeft gesteld, overeenkomsten heeft gesloten of afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging of deze tot gevolg hebben. - zich niet schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen of die deze opeisbare inlichtingen niet heeft verstrekt. Voor de Belgische inschrijver Het loutere feit van de indiening van de offerte door de Belgische inschrijver vormt de impliciete verklaring op erewoord van deze inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is waarvan het bewijs door de aanbestedende overheid via elektronische weg kan opgevraagd worden. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest fiscale schulden en het attest niet-faillissement of soortgelijke toestanden. De aanbestedende overheid zal deze attesten zelf via elektronische weg opvragen via Telemarc (digiflow). - De Belgische inschrijver dient bij zijn offerte wel de volgende documenten te voegen: - een uittreksel uit het strafregister dat maximaal drie maand oud is te rekenen vanaf de uiterste datum voor indiening van de offertes. - in het geval van tewerkstelling van personeel dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. Voor de buitenlandse inschrijver De buitenlandse inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten of attesten te voegen die werden uitgereikt door de daartoe bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie en die gelijkwaardig zijn aan het voormelde RSZ-attest (sociale zekerheid), het attest fiscale schulden, het attest niet-faillissement of soortgelijke toestanden en het uittreksel uit het strafregister. Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet op afdoende wijze voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. De Belgische of buitenlandse inschrijver die onder één of meerdere uitsluitingsgronden valt, sociale of fiscale schulden uitgezonderd, voegt bij zijn offerte bovendien het bewijs van de genomen corrigerende maatregelen zoals bedoeld in artikel 70 Wet van 17 juni 2016. De aanbestedende overheid kan gedurende de gehele plaatsingsprocedure ondersteunende documenten of andere bewijsstukken opvragen, die de inschrijvers aanleveren op eerste verzoek.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: E2 (Paalfunderingen, dam- en diepwanden), Klasse 5
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/501/65/2024,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-04-18+02:00 10:00:00+02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 DAY
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 2024-04-18+02:00 10:00:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Hogeschool Gent, Directie Infrastructuur en Facilitair Beheer - Dienst Infrastructuur en Projectbeheer
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Hogeschool Gent, Directie Infrastructuur en Facilitair Beheer - Dienst Infrastructuur en Projectbeheer
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Hogeschool Gent
Registratienummer: BE 0255.647.755
Postadres: Geraard de Duivelstraat 5
Stad: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpunt: Joke De Bruycker
Telefoon: +32 92433333
Internetadres: http://www.hogent.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: Hogeschool Gent, Directie Infrastructuur en Facilitair Beheer - Dienst Infrastructuur en Projectbeheer
Registratienummer: DIFB
Postadres: Geraard de Duivelstraat 5
Stad: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpunt: Joke De Bruycker
Telefoon: +32 92433425
Internetadres: http://www.hogent.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0003

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: RvSt
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: e84c2eec-4881-47b8-a17e-30e2e7b8c9a3-01
Voornaamste reden voor de wijziging: Informatie bijgewerkt
Beschrijving: De opdrachtdocumenten zijn aangepast op 02/04/24.

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: fc1e165b-4ac2-417c-a69c-e13cea2c7c4e - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA