Regie Der Gebouwen - Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Dagelijks en periodiek onderhoud der lokalen voor 2 maandTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: SCHOONMAAK- EN AFVALVERWIJDERINGSDIENSTEN
BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - DAGELIJKS EN PERIODIEK ONDERHOUD DER LOKALEN VOOR 2 MAAND

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Regie der Gebouwen
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Dagelijks en periodiek onderhoud der lokalen voor 2 maand
Beschrijving: De uitvoering van het dagelijks en periodiek onderhoud van de lokalen van de FOD Financiën, FOD VVVL en de gemeenschappelijke delen in het FAC Kamgebouw te Brugge.
Identificatiecode van de procedure: 61ba4a85-9e4f-44e4-9f99-3adc6e2f40df
Interne identificatiecode: RDGB-VRW-2023/311389/45
Type procedure: Openbaar

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Verplichte uitsluitingsgronden zoals opgenomen in artikel 67 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: RDGB-VRW-2023/311389/45 - 1
Beschrijving: De uitvoering van het dagelijks en periodiek onderhoud van de lokalen van de FOD Financiën, FOD VVVL en de gemeenschappelijke delen in het FAC Kamgebouw te Brugge.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Naam: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Als bewijs dat de Inschrijvers geschikt zijn om hun beroepsactiviteit uit te oefenen, dienen de Ondernemers te bewijzen dat ze zijn ingeschreven bij één van de in de Lidstaat van vestiging bijgehouden beroeps- of handelsregisters zoals omschreven in bijlage 10 bij het K.B. Plaatsing of dat zij voldoen aan andere eisen in die bijlage 10.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Naam: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De inschrijver dient een referentielijst voor te leggen van gelijkaardige onderhoudsdiensten over de afgelopen 3 jaar, waaruit kan afgeleid worden dat de dienstverlener ervaring heeft in werken van een gelijkaardige omvang en zijn personeel over de benodigde kwalificaties beschikt.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Toegang tot bepaalde aanbestedingsstukken is beperkt
Rechtvaardiging voor het beperken van de toegang tot bepaalde aanbestedingsstukken: Bescherming van bijzonder gevoelige informatie

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-07+02:00 14:00:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Regie der Gebouwen
Registratienummer: 0208312646_4892
Afdeling: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A
Stad: Koolkerke
Postcode: 8000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Telefoon: +32 25416511
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0308.356.862
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: d73812fe-3209-4fd8-b2ff-3e532aa7a6cf - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA