Zorg Leuven, Welzijnsvereniging

aankoop en onderhoud van een bandafwasmachineTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: KEUKENMEUBILAIR EN APPARATUUR
AANKOOP EN ONDERHOUD VAN EEN BANDAFWASMACHINE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Zorg Leuven, Welzijnsvereniging
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: aankoop en onderhoud van een bandafwasmachine
Beschrijving: aankoop en onderhoud van een bandafwasmachine
Identificatiecode van de procedure: 947eb20b-f369-463e-a5a2-60235b4940d4
Interne identificatiecode: PPP01V-2761/4018/ZL-CAD-2024-056
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 39141000 Keukenmeubilair en apparatuur

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: A. Vesaliusstraat 10 bus 1
Stad: Leuven
Postcode: 3000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Aanvullende informatie: Centrale keuken

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: A. Vesaliusstraat 10 bus 1
Stad: Leuven
Postcode: 3000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Aanvullende informatie: Centrale keuken

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: aankoop en onderhoud van een bandafwasmachine
Beschrijving: aankoop en onderhoud van een bandafwasmachine
Interne identificatiecode: ZL-CAD-2024-056

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 39141000 Keukenmeubilair en apparatuur

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: A. Vesaliusstraat 10 bus 1
Stad: Leuven
Postcode: 3000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Aanvullende informatie: Centrale keuken

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-05-06+02:00
Looptijd: 120 MONTH

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: VCA-certificaatMinimumeisen: De inschrijver moet een eigen technische dienst voor onderhoud en herstellingen van de geleverde machines met een permanente dienstverlening ter beschikking hebben. Dit wordt bewezen aan de hand van de samenstelling van de technische hersteldienst (lijst van techniekers met hun kwalificatie) met hun werking en de manier van permanente dienstverlening. Bij het ontbreken van een nota waaruit de permanente technische dienstverlening blijkt wordt de offerte geweigerd.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Nota waaruit de permanente technische dienstverlening blijkt.Minimumeisen: De inschrijver moet een eigen technische dienst voor onderhoud en herstellingen van de geleverde machines met een permanente dienstverlening ter beschikking hebben. Dit wordt bewezen aan de hand van de samenstelling van de technische hersteldienst (lijst van techniekers met hun kwalificatie) met hun werking en de manier van permanente dienstverlening. Bij het ontbreken van een nota waaruit de permanente technische dienstverlening blijkt wordt de offerte geweigerd.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Referenties gelijkaardige werkenMinimumeisen: Een lijst van de relevante referenties van installaties van vaatwassers in grootkeukens. Er dienen minstens 2 relevante geattesteerde uitvoeringen worden aangetoond. Dubbels van deze attesten van goede uitvoering, ondertekend door de verantwoordelijke van de instelling, worden bijgevoegd. Bij het ontbreken van 2 geattesteerde relevante referenties van gelijkaardige installaties wordt de offerte geweigerd.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Voorraad van de onderdelenMinimumeisen: De ondernemer toont aan te kunnen beschikken over een voorraad van de meest courante reserveonderdelen van de aangeboden producten voor de verwachte levensduur van die producten (minstens 15 jaar naleverbaarheid).
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een geldig CE-attest / verklaring van overeenstemmingMinimumeisen: Geldig attest moet worden aangeleverd.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: DIN normen 10510, 10511 en 10512Minimumeisen: Er dient een document te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de vaatwasmachine aan deze opgestelde normen voldoet.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: financiële draagkracht bewezen door indienen offerteMinimumeisen: Louter door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het kunnen uitvoeren van deze overheidsopdracht.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: Het bewijs dat de inschrijver hiervoor verzekerd is.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: * * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: T4 (Uitrustingen voor wasserijen en grote keukens), Klasse 1 (Indien in het bezit geeft dit een voordeel bij de gunning - gunningsvoorwaarden)
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 0
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 40

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Kwaliteit
Gewicht (punten, exact): 30

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: omnium onderhoudscontract
Gewicht (punten, exact): 15

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Uitvoeringstermijn, leveringstermijn en tijdelijke vaatwasmachine
Gewicht (punten, exact): 15

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2761/1V/2024,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-04-26+02:00 11:00:00+02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 DAY
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Centrale Aankoopdienst - Zorg Leuven
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Zorg Leuven, Welzijnsvereniging
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Zorg Leuven, Welzijnsvereniging
Registratienummer: BE 0663.810.590
Postadres: Andreas Vesaliusstraat 47/0001
Stad: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
Contactpunt: Luc Vanhauter
Telefoon: +32 16248002
Fax: +32 16248349
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: Centrale Aankoopdienst - Zorg Leuven
Registratienummer: CAD ZL
Postadres: Andreas Vesaliusstraat 47
Stad: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
Contactpunt: Luc Vanhauter
Telefoon: +32 16248035
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0003

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: -
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 6b12cab6-f9b2-4978-9201-f5064827a020 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA