Sint-pieters-woluwe

School van het Centrum - BodemsaneringTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: BODEMSANERING
SCHOOL VAN HET CENTRUM - BODEMSANERING

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Sint-Pieters-Woluwe
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: School van het Centrum - Bodemsanering
Beschrijving: School van het Centrum - Bodemsanering
Identificatiecode van de procedure: 3cb462c9-1d64-4035-9fce-02b1b5d49924
Interne identificatiecode: 2024.072/A//2024.E051.01/BAT.OL-TC
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112340 Bodemsanering

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) Overeenkomstig artikel 39 van Koninklijk besluit van 18 april 2017, door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 § 2 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen. De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); In overeenstemming met artikel 39, § 1, 3de lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, moeten de ondernemers het uittreksel uit het strafregister indienen tegen de uiterste datum voor de indiening van de offertes. De aanbestedende overheid kan echter in elk stadium van de gunningsprocedure om aanvullend bewijsmateriaal verzoeken.

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: 2024.072/A//2024.E051.01/BAT.OL-TC - 1
Beschrijving: School van het Centrum - Bodemsanering
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112340 Bodemsanering

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-07-08+02:00
Looptijd: 35 DAY

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Aanvullende informatie: De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. * Plaatsbezoek op woensdag 10/04/24 - 14uur * Plaatsbezoek op woensdag 17/04/24 - 14uur De Inschrijvers dienen hun aanwezigheid te bevestigen per e-mail ten laatste 3 werkdagen voor de medegedeelde data, bij de te technische beheerder van de opdracht, de Heer Tanguy COLLIGNON, e-mail: tcollignon@woluwe1150.be. Het bezoekadres is dat van de uitvoering van werken: School van Centrum - Charles Thielemans 28/30 - 1150 Brussel. Het bezoek zal plaatsvinden met de technische beheerder of de door hem aangewezen medewerker. De inschrijver dient het in bijlage attest correct ingevuld te voegen aan zijn offerte.

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: * Bewijs van registratie als een door Leefmilieu Brussel erkende aannemer voor bodemsanering. EN * Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning) : Hetzij het bewijs van zijn erkenning in categorie G (Algemene aannemingen van grondwerken) klasse 2 (de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning) als aannemer van werken voor de uitvoering van werken; hetzij vervangende bewijsstukken vereist in overeenstemming met het artikel 3 § 1, 2° van de wet van 20 maart 1991, betreffende de erkenning van aannemers van werken (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991).

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de op de economisch meest voordelige offerte op basis van de prijs.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans, Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-04-30+02:00 10:00:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning
TED eSender: SPF Stratégie et Appui

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Sint-Pieters-Woluwe
Registratienummer: 0207366994_518
Postadres: Charles Thielemanslaan 93
Stad: Sint-Pieters-Woluwe
Postcode: 1150
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 27730511
Fax: +32 27731819
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Rue de la Science 33 - 1040 Bruxelles
Land: België
Telefoon: +3222349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: f9b9a7bf-16a2-4cdf-bed0-668e7a73b96f-01

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op: 2024-04-02+02:00

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 0a163e9d-964f-430c-b290-b4a71671d18a - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA