Farys

Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de cluster Nekkersberglaan op het grondgebied van de stad Gent.Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: AANLEGGEN VAN PIJPLEIDINGEN, COMMUNICATIELIJNEN EN STROOMLEIDINGEN, AUTOWEGEN, WEGEN, VLIEGVELDEN EN SPOORLIJNEN; VERHARDINGEN
UITVOEREN VAN WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE CLUSTER NEKKERSBERGLAAN OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD GENT.

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Farys
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
Activiteit van de aanbestedende instantie: Watergerelateerde activiteiten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de cluster Nekkersberglaan op het grondgebied van de stad Gent.
Beschrijving: De onderhavige opdracht voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de cluster Nekkersberglaan op het grondgebied van de stad Gent omvat in het bijzonder: Het vernieuwen van de riolering en de wegenis in de Nekkersberglaan, Belvédèreweg en Aan de Bocht. Er wordt een optimaal gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waaronder: • DWA-stelsel met gres-leidingen en gres-putten, deels in PP leidingen; • RWA-stelsel met betonbuizen, deels drainerend; • 2 DWA-pompstations en bijhorende persleidingen; • 3 RWA-uitlaten in de Leie, onder het normaal waterpeil, waarvan 1 met debietsbeperking; • Een tijdelijke afdamming van een deel van de Leiearm; • Renovatie van de waterdichting van de Zuiderlaanbrug; • Afkoppelingen op privaat domein.
Identificatiecode van de procedure: 7a1d1d65-9fe0-49b9-bf8b-88d642c09084
Interne identificatiecode: DOM-061-11-037-Z
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/25/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: DOM-061-11-037-Z - 1
Beschrijving: De onderhavige opdracht voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de cluster Nekkersberglaan op het grondgebied van de stad Gent omvat in het bijzonder: Het vernieuwen van de riolering en de wegenis in de Nekkersberglaan, Belvédèreweg en Aan de Bocht. Er wordt een optimaal gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waaronder: • DWA-stelsel met gres-leidingen en gres-putten, deels in PP leidingen; • RWA-stelsel met betonbuizen, deels drainerend; • 2 DWA-pompstations en bijhorende persleidingen; • 3 RWA-uitlaten in de Leie, onder het normaal waterpeil, waarvan 1 met debietsbeperking; • Een tijdelijke afdamming van een deel van de Leiearm; • Renovatie van de waterdichting van de Zuiderlaanbrug; • Afkoppelingen op privaat domein.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-08-15+02:00
Looptijd: 270 DAY

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen: 0

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Erkenning

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: Inschrijvingsprijs

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-04-09+02:00 09:30:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: /
Financiële regeling: /

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Farys
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Farys
Registratienummer: 0200068636_5748
Postadres: Stropstraat 1
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Telefoon: +32 92400211
Internetadres: http://www.farys.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: e54bd736-8f21-47f8-b6ee-f7ef3a8fa31a-01
Beschrijving: Naar aanleiding van een aantal vragen en opmerkingen werd de samenvattende opmeting aangepast en een verduidelijkende nota toegevoegd. Gelieve rekening te houden met deze informatie bij de opmaak van uw offerte en gebruik te maken van deze aangepaste samenvattende opmeting.

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op: 2024-04-02+02:00

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 494c0c9e-8fde-4aa5-86d0-5223ec0d0597 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA