Gemeente Lummen

Nieuwbouw GCOC Oosterhof en Jeugdhuis NyxTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN
NIEUWBOUW GCOC OOSTERHOF EN JEUGDHUIS NYX

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Gemeente Lummen
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Nieuwbouw GCOC Oosterhof en Jeugdhuis Nyx
Beschrijving: bouwkundige werken en technische uitrsuting van: - Gedeeltelijke afbraakwerken bestaand gebouw - Nieuwbouw uitbreiding GCOC Oosterhof - Nieuwbouw jeugdhuis NYX als vrijstaand gebouw De omgevingswerken zullen onderdeel uitmaken van een aparte aanbesteding Plaats van uitvoering: Dokter Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen Kadastrale gegevens: Afd 2 sectie D nrs. 1608t, 1608v, 1608h, 1606k Het betreft een algemene aanbesteding met een gemengde prijsvaststelling met volgende onderdelen: - Bouwkundige werken (ruwbouw en afwerking) - HVAC installatie en sanitaire uitrusting - Elekttrische installatie - Personenlift VRAGEN M.B.T. HET UITVOERINGSDOSSIER Bij voorkeur per e-mail Eventuele vragen tijdens de offertefase van dit project zullen bij voorkeur per e-mail gesteld worden aan de contactpersoon bij CLVR Architecten die op zijn of haar beurt de vraag zal doorsturen naar de relevante contactpersoon bij de ander betrokken studiebureau’s, volgens de aard van de vraag. Beantwoorden van de vraag • Als de vraag van die aard is dat dit belangrijk is om de offertes nadien op gelijke wijze te kunnen beoordelen, of als het een belangrijke onduidelijkheid in het dossier betreft, zal het antwoord via het forum E-tendering bezorgd worden naar alle partijen. • Voor minder belangrijke vragen die vooral beantwoord moeten worden omdat een kandidaat-inschrijver een verduidelijking wenst of iets niet goed begrijpt, zal enkel geantwoord worden naar de vraagsteller.
Identificatiecode van de procedure: a5de06d9-48be-4326-a184-67abe862e0d3
Interne identificatiecode: PPP068-1200/4022/Ref 230035
Type procedure: Openbaar

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
Stad: Lummen
Postcode: 3560
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: G.C.O.C. Oosterhof

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
Stad: Lummen
Postcode: 3560
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: G.C.O.C. Oosterhof

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Nieuwbouw GCOC Oosterhof en Jeugdhuis Nyx
Beschrijving: Nieuwbouw GCOC Oosterhof en Jeugdhuis Nyx
Interne identificatiecode: Ref 230035

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Opties:
Beschrijving van de opties: Vereiste opties (De bouwheer heeft te allen tijde het recht om zonder boeteclausule alle posten te schrappen of te wijzigen. Daarnaast zijn er volgende verplichte opties: art. 03.12.30_afbraakwerken_ondergrondse massieven art 10.50_verwijderen massieven_algemeen art 15.11_zuiverheidslagen_stortklaar beton art. 51.18_Mobiele wanden_Inkom Mudanza art. 57.24_wandbekleding hout_lambrisering art. 56.66_gordijnen-niet transparant_borstvoedingshoek De afwerking van jeugdhuis NYX wordt door het jeugdhuis zelf voorzien voor zowel het deel bouwkunde, HVAC-sanitair en Elektriciteit. De bouwheer levert het jeugdhuis als casco op. Voor de technische omschrijving van alle opties zie technisch bestek. Vrije opties worden niet toegelaten.)

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
Stad: Lummen
Postcode: 3560
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: G.C.O.C. Oosterhof

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-08-05+02:00
Looptijd: 400 WORKING_DAY

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Minimumeisen: Minimumeisen: klasse 7 Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Erkenning: Minimumeisen: categorie D • Met betrekking tot de uit te voeren elektriciteitswerken, opgenomen in deel EL van het bestek zal, in geval er een onderaannemer aangesteld wordt door de hoofdaannemer, deze erkend zijn in de categorie P1 in klasse 2 • Met betrekking tot de uit te voeren HVAC en sanitaire installaties, opgenomen in deel Fluida van het bestek zal, in geval er een onderaannemer aangesteld wordt door de hoofdaannemer, deze erkend zijn in de categorie D16/,D17, D18 met totaal klasse 4 • Met betrekking tot de uit te voeren liftinstallaties, opgenomen in deel LI van het bestek zal, in geval er een onderaannemer aangesteld wordt door de hoofdaannemer, deze erkend zijn in de categorie N1 in klasse 1
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Een passende bankverklaring Minimumeisen: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017. Voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden van de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers, volstaat het bewijs dat geleverd wordt krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van opdrachtnemers van werken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bijkomende financiële informatie op te vragen ter evaluatie van dit selectiecriterium.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Minimaal 3 eigen projecten die minstens aan volgende voorwaarden voldoet: De bouwkost van de projecten bedraagt minimaal 4.000.000 euro excl. BTW en erelonen. Minimumeisen: De minimale eisen zijn beschikken over de nodige beroepservaring om gelijkwaardige projecten met vrucht af te ronden. Dit wordt aangetoond door minimaal 3 (drie) attesten van goede uitvoering Deze attesten bevatten minimaal volgende gegevens: - Naam van het project; - Bouwplaats; - Naam, adres en contactgegevens van de bouwheer/opdrachtgever; - Bedrag van de werken. - Datum definitieve oplevering - Handtekening van de bouwheer/opdrachtgever
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1200/68/2024,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-06-03+02:00 11:00:00+02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 DAY
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 2024-06-03+02:00 11:00:00+02:00
Plaats: Gemeentehuis, Raadzaal
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: CLVR architecten BV
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Gemeente Lummen
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Gemeente Lummen
Registratienummer: BE0207468350
Postadres: Gemeenteplein 13
Stad: Lummen
Postcode: 3560
Land: België
Contactpunt: Belinda Kimpen
Telefoon: +32 13390590
Internetadres: http://www.lummen.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: CLVR architecten BV
Registratienummer: BE 0449152758
Postadres: Klaverbladstraat 1A
Stad: Lummen
Postcode: 3560
Land: België
Contactpunt: Martine Peeters
Telefoon: +32 11371212
Internetadres: https://clvr.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0003

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931814266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 42878765-aa6d-423f-8e13-c963f1f6985f - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA