Huize Eyckerheyde

levering en plaatsing rolluikenTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: INSTALLEREN VAN ROLLUIKEN
LEVERING EN PLAATSING ROLLUIKEN

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Huize Eyckerheyde
Rechtsvorm van de koper: Organisatie die een door een centrale overheidsinstantie gesubsidieerde opdracht gunt
Activiteit van de aanbestedende dienst: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: levering en plaatsing rolluiken
Beschrijving: leveren en plaatsen van rolluiken
Identificatiecode van de procedure: 715b6fe1-9c1c-46a4-93f5-ba23664e837d
Interne identificatiecode: 2024.1 Eyckerheyde
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45421145 Installeren van rolluiken

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 52 000 EUR

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: 2024.1 Eyckerheyde - 1
Beschrijving: levering en plaatsing rolluiken
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45421145 Installeren van rolluiken

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Mechelen (BE212)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbeperkt

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: de prijs is een belangrijk criterium
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: geplande datum van plaatsing

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Huize Eyckerheyde
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

6. Resultaten

Onderhandse gunning:
Rechtvaardiging voor onderhandse gunning: De opdracht kan alleen door een bepaalde ondernemer worden uitgevoerd wegens het ontbreken van mededinging om technische redenen
Andere rechtvaardiging: geen

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: Maeckelbergh-De Proft
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: Maeckelbergh-De Proft-LOT-0001
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 55 496 EUR
Onderaanneming: not-known
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: MDP-0001
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen

6.1.4 Statistische informatie

Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 55 496 EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 55 496 EUR

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Huize Eyckerheyde
Registratienummer: 0424829019_15041
Postadres: K Astridlaan 3
Stad: Bornem
Postcode: 2880
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Mechelen (BE212)
Land: België
Telefoon: 038892000
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Maeckelbergh-De Proft
Registratienummer: 0825841568_ab4c1579-64cd-4014-90bf-48a004ba26e8
Postadres: Puursesteenweg(BOR) 395
Stad: Bornem
Postcode: 2880
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Mechelen (BE212)
Land: België
E-mail: jo@m-dp.be
Telefoon: 038996408
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001

8.1 ORG-0005

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: 0671.516.647
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: +32 (0)2 740 74 74
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 6673211b-955d-4aa0-bafa-16b18a06da8d - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA