De Lovie Vzw

Nieuwbouw De Hebe 1 voor De Lovie vzwTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN
NIEUWBOUW DE HEBE 1 VOOR DE LOVIE VZW

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: De Lovie vzw
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Nieuwbouw De Hebe 1 voor De Lovie vzw
Beschrijving: Nieuwbouw De Hebe 1 voor De Lovie vzw: ruwbouw, technieken, afwerking
Identificatiecode van de procedure: 67ed71b7-2fcb-4c8e-96a6-0b0c19a8c809
Interne identificatiecode: SMO-2024-001
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: we verwijzen naar het administratief bestek voor de volledige lijst van uitsluitingsgronden

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: SMO-2024-001 - 1
Beschrijving: Nieuwbouw De Hebe 1 voor De Lovie vzw (ruwbouw, technieken en afwerking)
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Ieper (BE253)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: cfr administratief bestek
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: cfr administratief bestek (erkenning aannemer klasse 6 - categorie D)
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Beschrijving van de financiële garantie: cfr administratief bestek
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-15+02:00 14:00:00+02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180 DAY
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Ieper
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: De Lovie vzw
Registratienummer: 0410853396_1209
Postadres: Krombeekseweg 82
Stad: Poperinge
Postcode: 8970
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Ieper (BE253)
Land: België
Telefoon: +32 57 344315
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Ieper
Registratienummer: 0308357753
Stad: Gent
Land: België
Telefoon: 092345200
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 9d17ed69-4a5c-4c2e-a8db-7dc47e901c03-01
Beschrijving: asbestinventaris werd toegevoegd aan de documenten

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op: 2024-04-02+02:00

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: ded03665-f804-4533-a01a-d5f380f14e6b - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA