Autonoom Gemeentebedrijf Voor Vastgoedbeheer En Stadsprojecten Antwerpen

Bepleisteren voorgevels Mechelseplein 7-19 en Sint-Jorispoort 1-27Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: GEVELWERKZAAMHEDEN
BEPLEISTEREN VOORGEVELS MECHELSEPLEIN 7-19 EN SINT-JORISPOORT 1-27

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Bepleisteren voorgevels Mechelseplein 7-19 en Sint-Jorispoort 1-27
Beschrijving: Het voorwerp van de opdracht betreft het opnieuw bepleisteren en schilderen van de gedecapeerde voorgevels (niveau +1 en niveau +2) van de aaneengesloten panden gelegen op het Mechelseplein 7-19 en de Sint-Jorispoort 1-27.
Identificatiecode van de procedure: fc3563a9-a766-4669-a724-8f12043ca807
Interne identificatiecode: AG Vespa P001693 (2)
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45443000 Gevelwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: zie opdrachtdocumenten

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: AG Vespa P001693 (2) - 1
Beschrijving: Het voorwerp van de opdracht betreft het opnieuw bepleisteren en schilderen van de gedecapeerde voorgevels (niveau +1 en niveau +2) van de aaneengesloten panden gelegen op het Mechelseplein 7-19 en de Sint-Jorispoort 1-27.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45443000 Gevelwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: zie opdrachtdocumenten

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: zie opdrachtdocumenten

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-16+02:00 10:00:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen
Registratienummer: 0267402076_5020
Postadres: Paradeplein 25
Stad: Antwerpen
Postcode: 2018
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 32592810
Internetadres: http://www.agvespa.be
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931814266
Stad: Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: b94975ba-922b-4583-b33f-1f8c77a1ca91 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA