Nieuwpoort

Leveren van een kleine straatveegmachineTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: STRAATVEEGMACHINES
LEVEREN VAN EEN KLEINE STRAATVEEGMACHINE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Nieuwpoort
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Leveren van een kleine straatveegmachine
Beschrijving: Leveren van een kleine straatveegmachine ten behoeve van de stad Nieuwpoort
Identificatiecode van de procedure: 87e94e45-bc5c-4d92-849c-fc62420af6ba
Interne identificatiecode: TD/FDG/2024-01
Type procedure: Openbaar

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 34921100 Straatveegmachines

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: code

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: TD/FDG/2024-01 - 1
Beschrijving: Leveren van een straatveegmachine ten behoeve van de stad Nieuwpoort
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 34921100 Straatveegmachines

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Veurne (BE258)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Zie bestek

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-13+02:00 11:00:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Nieuwpoort
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Nieuwpoort
Registratienummer: 0207485869_1427
Postadres: Marktplein 7
Stad: Nieuwpoort
Postcode: 8620
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Veurne (BE258)
Land: België
Telefoon: +32 58224444
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 4b611160-a9d0-403e-bfc9-677c3e2cc60f - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA