Tielt-winge

Aanleg sportpark Tielt-WingeTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN
AANLEG SPORTPARK TIELT-WINGE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Tielt-Winge
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Aanleg sportpark Tielt-Winge
Beschrijving: Inrichting sportpark Tielt -Winge: • Grondwerken • Aanleg van een kunstgras voetbalterrein • Aanleg van technieken (drainage, verlichting, …) • Groenaanleg inclusief wadi’s / grachten • Aanleg van een pumptrack / skatepark
Identificatiecode van de procedure: 74fb2768-1a7e-4dbf-b9b4-a7cbfaae7065
Interne identificatiecode: 474907
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie bestek voor de volledige lijst van uitsluitingsgronden

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: 474907 - 1
Beschrijving: • Grondwerken • Aanleg van een kunstgras voetbalterrein • Aanleg van een parking • Aanleg van technieken (drainage, verlichting, …) • Groenaanleg inclusief wadi’s / grachten • Aanleg van een pumptrack / skatepark
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Zie uitsluitingsgronden in het bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: De aanbestedende overheid baseert de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte op basis van de prijs.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-05-02+02:00 11:00:00+02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Tielt-Winge
Registratienummer: 0216769660_700
Postadres: Kruisstraat 2
Stad: Houwaart
Postcode: 3390
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Telefoon: +32 16639563
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE0931814266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: 022349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: c2bdf04c-9272-4c21-a4a6-268715608fa6 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA