Vito

Hoogspanning domein 3 conform bestaande wetgeving Synergrid en AREITer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: HOOGSPANNINGSINSTALLATIES
HOOGSPANNING DOMEIN 3 CONFORM BESTAANDE WETGEVING SYNERGRID EN AREI

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: VITO
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Hoogspanning domein 3 conform bestaande wetgeving Synergrid en AREI
Beschrijving: De opdracht voorziet erin om de huidige HS infrastructuur van domein 3 uit te breiden en aan te passen met de nodige redundantie als doel. De inkoppeling van het Earth gebouw maakt hier deel van uit.
Identificatiecode van de procedure: 3a79f286-063b-4aba-a483-8a9a79b857b7
Interne identificatiecode: PPP04G-1028/4208/DOM3-HS
Type procedure: Openbaar

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45315400 Hoogspanningsinstallaties

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Boeretang 200
Stad: MOL
Postcode: 2400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Turnhout (BE213)
Land: België
Aanvullende informatie: VITO

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Boeretang 200
Stad: MOL
Postcode: 2400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Turnhout (BE213)
Land: België
Aanvullende informatie: VITO

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Hoogspanning domein 3 conform bestaande wetgeving Synergrid en AREI
Beschrijving: Hoogspanning domein 3 conform bestaande wetgeving Synergrid en AREI
Interne identificatiecode: DOM3-HS

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45315400 Hoogspanningsinstallaties
Aanvullende classificatie (cpv): 44212222 Hoogspanningsmasten
Aanvullende classificatie (cpv): 45232200 Aanvullende werken voor hoogspanningsleidingen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Boeretang 200
Stad: MOL
Postcode: 2400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Turnhout (BE213)
Land: België
Aanvullende informatie: VITO

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-04-01+02:00
Einddatum van de duur: 2025-01-31+01:00

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: Er werd een borgocht opgelegd: Ja - Bedrag van de borgtocht: € 31.320,00

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 60

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Plan van aanpak
Gewicht (punten, exact): 25

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Technische waarde
Gewicht (punten, exact): 15

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: VITO
Organisatie die het contract ondertekent: VITO
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving: 626 301,35 EUR

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: WELEC NV
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: WELEC NV
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 626 301,35 EUR
Onderaanneming: no
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: DOM3-HS-1
Titel: Hoogspanning domein 3 conform bestaande wetgeving Synergrid en AREI
Datum van sluiting van het contract: 2024-03-29+01:00
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen
Organisatie die het contract ondertekent: VITO

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Type van de ontvangen inschrijvingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 3
Type van de ontvangen inschrijvingen: Verzoeken tot deelname
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 3
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 626 301,35 EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 798 928,63 EUR

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: VITO
Registratienummer: 0244195916
Postadres: Boeretang 200
Stad: MOL
Postcode: 2400
Land: België
Contactpunt: Sophie Joris
Telefoon: +32 14335511
Internetadres: http://www.vito.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0004

Officiële naam: WELEC NV
Registratienummer: BE 0443800734
Postadres: Ambachtenstraat 4
Stad: Westerlo
Postcode: 2260
Land: België
Contactpunt: Jef Eyckmans
Telefoon: +32 14538940
Fax: +32 14538949
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 698a4f1a-4f47-438b-a628-787ea40a52ad - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA