Gemeente Hooglede

Leveren van warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinderopvangDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Hooglede
Postadres :  Marktplaats 1, BE- 8830  Hooglede
Contactpersoon:  Mevrouw Kathy Van Hevel
Tel:   +32 51790962
Fax:   +32 51203826
E-mail:   kathy.vanhevel@hooglede.be
Internetadres(sen):   www.hooglede.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Gemeente Hooglede
Postadres :  Marktplaats 1, BE- 8830  Hooglede
Contactpersoon:  Mevrouw Kathy Van Hevel
Tel:   +32 51790962
Fax:   +32 51203826
E-mail:   kathy.vanhevel@hooglede.be
Internetadres(sen):   www.hooglede.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinderopvang  
Referentienummer:   2023-006
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15894210
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
II.2.4. Beschrijving
Leveren van warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinderopvang  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Verzekering2. Bankverklaring
Eventuele minimumeisen:
1. Een bewijs van de verzekering aangaande burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die zou ontstaan door toedoen van personeel of materiaal van de dienstverlener aan de bezittingen of personen die verbonden zijn aan gemeentebestuur Hooglede en een bewijs van de verzekering aangaande burgerlijke aansprakelijkheid na levering voor schade die zou ontstaan aan personen verbonden aan gemeentebestuur Hooglede als gevolg van het nuttigen van de verstrekte voedingswaren.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Vergunning FAVV2. Referentielijst3. Bewijs kwaliteitsbewaking4. Omgevingsvergunning

Eventuele minimumeisen:
1. Een kopie van de geldige vergunning voor het fabriceren en in de handel brengen van voedingswaren, uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
2. De inschrijver beschikt over minstens 3 referenties van levering van dag-eigen bereide schoolmaaltijden aan basisscholen en of buitenschoolse kinderopvang volgens het principe van de warme lijn gedurende de laatste 3 jaar. Hiertoe voegt de inschrijver bij zijn offerte een referentielijst met vermelding van:
• De contactpersoon en contactgegevens (telefoon of e-mail) van de opdrachtgever
• De datum van uitvoering van de leveringen aan de betreffende referentie
• Een korte omschrijving (aard en omvang) van het voorwerp van dereferentie.
3. Minstens 1 attest betreffende kwaliteitsbewaking moet voorgelegd kunnen worden (bv. kopie van ISO 9001-certificaat, Smiley FAVV, BRC- certificaat, IFS-certificaat,.)
4. Een kopie van de geldige milieu- of omgevingsvergunning (vermelden van nummer, klasse en einddatum) indien van toepassing.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-23  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-10-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-06-23
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-23

Vergelijkbare advertenties van BDA