Gemeente Koksijde

Aanstellen van een gemeenschappelijke Externe Preventiedienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - raamcontract 2024 - 2028Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Koksijde
Postadres :  Zeelaan 303, BE- 8670  Koksijde
Contactpersoon:  De heer Wesley Dorné
Tel:   +32 58533030
Fax:   +32 58533116
E-mail:   wesley.dorne@koksijde.be
Internetadres(sen):   www.koksijde.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
Postadres :  Zeelaan 303, BE- 8670  Koksijde
Contactpersoon:  De heer Wim Verraes
Tel:   +32 479405007
E-mail:   wim.verraes@koksijde.be
Internetadres(sen):   www.koksijde.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een gemeenschappelijke Externe Preventiedienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - raamcontract 2024 - 2028  
Referentienummer:   2023061
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79414000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE258
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Koksijde
II.2.4. Beschrijving
Gemeentebestuur Koksijde (gemeentepersoneel)   Plaats van dienstverlening: Gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303 – 8670 Koksijde   Toelichting: Verzorgen van de externe preventiediensten voor de gemeentelijke diensten te Koksijde   Tariefgroep 4   OCMW Koksijde (personeel OCMW)   Plaats van dienstverlening: Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde   Toelichting: Verzorgen van de externe preventiediensten voor de gemeentelijke diensten te Koksijde   Tariefgroep 5   Autonoom gemeentebedrijf Koksijde   Plaats van de dienstverlening: Golf Ter Hille, p/a Zeelaan 303 8670 Koksijde   Toelichting: Verzorgen van de externe preventiediensten voor het agb   Tariefgroep 2   Onderwijs Koksijde   Plaats van dienstverlening: Gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303 – 8670 Koksijde   Toelichting: Verzorgen van de externe preventiediensten voor het gemeentelijk en deeltijds kunstonderwijs te Koksijde   Tariefgroep 1  
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Idem
2. Verzekeringsattest.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.3. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. Idem
2. Idem
3. Idem


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-07-18  13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-11-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-07-18
Plaatselijke tijd:   13:00
Adres:   Dienst Technisch Bureau

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-23

Vergelijkbare advertenties van BDA