Az Delta Vzw

SchoonmaakserviceDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Delta vzw
Postadres :  Deltalaan 1, BE- 8800  Roeselare
Contactpersoon:  De heer Kevin Verhamme
Tel:   +32 51237612
E-mail:   procurement@azdelta.be
Internetadres(sen):   www.azdelta.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Schoonmaakservice  
Referentienummer:   AZD_2022_461
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90900000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
785896.12  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Delta Campus Rumbeke, Deltalaan 1 te 8800 Roeselare / Ziekenhuisschool AZ Delta, Kwadestraat 80 te 8800 Roeselare
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze diensten betreft de schoonmaak van vooraf bepaalde administratieve afdelingen, kleedkamers, toiletten en publieke ruimtes op de campus Rumbeke en de naastgelegen ziekenhuisschool van AZ Delta. De opdracht heeft geen betrekking op schoonmaakactiviteiten in het beddenhuis van het ziekenhuis.   Daarnaast is er op vraag van de opdrachtgever een mogelijkheid voor de toewijzing van ad hoc schoonmaakopdrachten.   De opdracht gaat in op juni 2023 en heeft een looptijd van 4 jaar.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2023/S 017-045405

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Schoonmaakservice

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Iris Facility Solutions
Postadres:   Bazellaan 5, BE- 1140  Evere
Tel:   +32 22040300
Fax:   +32 22011166
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.iris.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41,  BE- 8500  Kortrijk
Tel:   +32 56269601
E-mail:   koophandel.gent.rpr.kortrijk@just.fgov.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen deze mededeling en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van de mededeling.Overeenkomstig de artikelen 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze kennisgeving, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk.Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten. Overeenkomstig de artikelen 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de kennisgeving die u hierbij gedaan wordt.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-23

Vergelijkbare advertenties van BDA