Vito Nv

Oproep tot aanvraag tot deelneming - oPEN Lab-Genk: Aanstelling van een aannemer mbt TechniekenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VITO NV
Postadres :  Boeretang 200, BE- 2400  MOL
Contactpersoon:  Mevrouw Sophie Joris
Tel:   +32 14335531
E-mail:   procurement@vito.be
Internetadres(sen):   www.vito.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - oPEN Lab-Genk: Aanstelling van een aannemer mbt Technieken  
Referentienummer:   TECHN-oPENL
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Nieuw Texas - Genk
II.2.4. Beschrijving
Technische installaties van 27 woningen wijk Nieuw Texas te 3600 Genk”   De implementatie van verschillende (combinaties van) innovatieve, CO2-neutrale gebouwtechnieken dmv prefab energieboxen  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-08-16
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De kandidaat moet aantonen over voldoende economische en financiële draagkracht te beschikken om de opdracht uit te voeren en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder dat zich een financieel risico voor de aanbestedende overheid voordoet.
Eventuele minimumeisen:
1. - de algemene financiële en economische toestand van de kandidaat waaruit moet blijken dat dat de kandidaat voldoende economische en financiële draagkracht heeft om een project vergelijkbaar met de opdracht te realiseren.
- Het “Dun & Bradstreet” rapport, dat voor alle kandidaten op dezelfde datum zal worden opgevraagd door de aanbestedende overheid. De D&B-rating wordt als volgt beoordeeld:
o Algemene risicobeoordeling: laag, laag-matig, matig, matig-hoog, hoog.
o Enkel indien er geen D&B-rapport beschikbaar is of het D&B-rapport voldoet niet (algemene risicobeoordeling matig-hoog of hoog), dient de firma zelf haar economische sterkte aan te tonen met behulp van gecertifieerde cijfers, rapporten, attesten.
Details: zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. BEKWAAMHEID VAN DE INSCHRIJVERDe kandidaat bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid door het voorleggen van 3 referentieprojecten die betrekking hebben op het installeren en in werking stellen van HVAC-installaties die reeds (voorlopig) opgeleverd werden in de voorbije 10 jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. Deze referenties voldoen aan de hierna vermelde vereisten:
- Minstens 1 referentie m.b.t. een opdracht waarbij de HVAC-installatie van minstens 20 wooneenheden gelijktijdig werd geplaatst of vervangen.
- Minstens 1 renovatie m.b.t. een opdracht waar duurzame technieken (PV-panelen, geothermische warmtepompen, thuisbatterij…) werden toegepast in een renovatiecontext.
Details: zie bestek
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-27  14:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2023-03-31
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA