Vito Nv

Aankoop en levering van lage en hoge druk gassenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VITO NV
Postadres :  Boeretang 200, BE- 2400  MOL
Contactpersoon:  De heer Herman Janssens
Tel:   +32 14335514
E-mail:   procurement@vito.be
Internetadres(sen):   www.vito.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en levering van lage en hoge druk gassen  
Referentienummer:   VITO-LIGNO-GAS
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  24111000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-01-31
Plaatselijke tijd:   14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-14
Plaatselijke tijd:   14:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-01-31
Plaatselijke tijd:   14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-14
Plaatselijke tijd:   14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De indieningstermijn wordt verlengd tot dinsdag 14 februari om 14u

Vergelijkbare advertenties van BDA