Stad Mechelen

Herinrichting – Schaliënhoevedreef/ Magdalenasteenweg/BrugstraatDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Mechelen
Postadres :  Grote Markt 21, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Mevrouw Birgit Cauwenbergh
Tel:   +32 15297535
E-mail:   birgit.cauwenbergh@mechelen.be
Internetadres(sen):   www.mechelen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  D+A Consult NV
Postadres :  Kardinaal Mercierplein 2, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  De heer Luc Bosmans
Tel:   +32 23638912
E-mail:   info@da.be
Internetadres(sen):   www.da.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting – Schaliënhoevedreef/ Magdalenasteenweg/Brugstraat  
Referentienummer:   2022-OO-OD-1025
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren opdracht omvat het uitvoeren van voorbereidende werken infrastructuur, leveren en plaatsen van onderfunderingen en funderingen, het aanleggen van verhardingen, het aanleggen van lijnvormige elementen, het uitvoeren van allerhande werken en constructies, de signalisatie en de groenaanleg en het onderhoud gedurende 3 jaar.   Meer bepaald:   • Grondwerken;   • Funderingswerken;   • Aanleg van de nodige afwateringssystemen: realiseren van kolkaansluitingen   • Plaatsen van lijnvormige elementen;   • Plaatsen verhardingen;   • Opmaak van een as-built dossier riolering, detail- en werktekeningen;   • Groenaanleg en groenonderhoud;   • Het in stand houden van de uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
96   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Klasse 4
Eventuele minimumeisen:
1. Klasse 4

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. C (Wegenbouwkundige werken)

Eventuele minimumeisen:
1. C (Wegenbouwkundige werken)
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-27  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-06-27
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-02-27
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Zaal Opsinjoor - Reuzenstraat 1 - 2800 Mechelen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA