Nieuw Dak Cvba

Oproep tot aanvraag tot deelneming - oPEN LAB - Schilrenovatie - Aanstelling van een aannemer mbt schilrenovatieDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Nieuw Dak cvba
Postadres :  Grotestraat 65, BE- 3600  Genk
Contactpersoon:  De heer Philippe Plaghki
Tel:   +32 89629045
E-mail:   philippe.plaghki@nieuwdak.be
Internetadres(sen):   www.nieuwdak.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - oPEN LAB - Schilrenovatie - Aanstelling van een aannemer mbt schilrenovatie  
Referentienummer:   SCHIL-oPENL
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45223810
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE223
Voornaamste plaats van uitvoering:   3600 Genk - Karekietstraat, Leeuwerikstraat en Wielewaalstraat
II.2.4. Beschrijving
Een doorgedreven energetische renovatie van de gebouwschil van 27+6 woningen in Genk dmv prefab-elementen met geïntegreerde technieken. De werkzaamheden maken deel uit van het onderzoeksproject “oPEN Lab” ism met o.a. VITO, waarbij deze huurwoningen gerenoveerd zullen worden als deel van een “Positive Energy Neighbourhood”. Meer informatie over het oPEN Lab project: https://openlab-project.eu/ en https://www.nieuwdak.be/over-nieuw-dak/innovatieve-projecten/open-lab/. Deze opdracht bevat ook de pilootopdracht voor de implementatie van verschillende (combinaties van) innovatieve, CO2-neutrale gebouwtechnieken zoals warmtepompen, zonnepanelen, opslag. (Andere publicatie door VITO: TECH-oPENL)  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-08-16
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie selectieleidraad

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie selectieleidraad
Eventuele minimumeisen:
1. Zie selectieleidraad

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:
1. Zie selectieleidraad
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-27  14:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2023-03-31
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De begin- en einddatum zijn indicatief en worden in de 2de fase van het bestek verder bepaald.De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Limburg
Parklaan 25/2,  BE- 3500  Hasselt
Tel:   +32 11374155
Internetadres(sen):   www.rechtbanken-tribinaux.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA