Erfgoed & Visie Bvba

Duurzaam herstel poortmuur Domein RoosendaelDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Erfgoed & Visie bvba
Postadres :  Frankrijklei 166, BE- 2000  Antwerpen
Tel:   +32 477452373
E-mail:   kurtloomans@telenet.be
Internetadres(sen):   https://www.erfgoed-en-visie.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470827


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Duurzaam herstel poortmuur Domein Roosendael  
Referentienummer:   architectenbureau Erfgoed & Visie bvba-23005-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft het duurzaam herstel van de poortmuur, omvattende oa. afname en herplaatsen dekstenen, herstelmetselwerken, voegwerken, herstel bepleistering en schilderwerken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Katelijne-Waver
II.2.4. Beschrijving
Duurzaam herstel poortmuur Domein Roosendael  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-05-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-10-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bijzonder bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
sie bijzonder bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-16  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA