Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so

Raamcontract voor renovatie BADKAMERS 2023-2026Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Postadres :  Wijgmaalsesteenweg 18, BE- 3020  Herent
Contactpersoon:  Joris Vandebon
Tel:   +32 16316200
E-mail:   jvandebon@swleuven.be
Internetadres(sen):   www.swleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470760


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor renovatie BADKAMERS 2023-2026  
Referentienummer:   SWaL-raamcontract_badkamers_V3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Raamcontract voor de totaalrenovatie van BADKAMERS in het patrimonium van minimum 30 tal
bewoonde sociale
woongelegenheden en maximum 109 in het patrimonium van SWaL.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
Raamcontract voor 4 jaar voor renovatie van badkamers  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-16  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank 1set aanleg
Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA