Het Leercollectief

Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen buitenschrijnwerk (alu) kleuterblok 't Konkelgoed Lebbeke - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Het Leercollectief
Postadres :  Brusselsestraat 97, BE- 9200  Dendermonde
Contactpersoon:  De heer Andy Van Lysebetten
Tel:   +32 473833002
E-mail:   andy.vanlysebetten@hetleercollectief.be
Internetadres(sen):   www.hetleercollectief.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen buitenschrijnwerk (alu) kleuterblok 't Konkelgoed Lebbeke - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   LECS 2022 BS G02-MB
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   Basisschool 't Konkelgoed, Centrumstraat 24, Rossevaalstraat 14 te 9280 Lebbeke
II.2.4. Beschrijving
Kleuterblok 't Konkelgoed te Lebbeke - Uitbreken van bestaand houten buitenschrijnwerk, plaatsen van nieuw aluminium buitenschrijnwerk (ca. 150m²).  
II.2.7. Looptijd
20   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Geen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-15  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-06-15


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA