Tieltse Bouwmaatschappij

Bouwen van meergezinswoning met 15 unitsDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tieltse Bouwmaatschappij
Postadres :  Sint Michielstraat 1A, BE- 8700  Tielt
Tel:   +32 51409564
E-mail:   info@tieltsebouwmij.be
Internetadres(sen):   http://www.tieltsebouwmaatschappij.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465077


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van meergezinswoning met 15 units  
Referentienummer:   TBM-Klijtenstraat_2018-0144-02-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van meergezinswoning met 15 units te Tielt - Klijtenstraat 15
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-01
Plaatselijke tijd:   09:35
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-08
Plaatselijke tijd:   09:35
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-01
Plaatselijke tijd:   09:35
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-08
Plaatselijke tijd:   09:35
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Dit dossier wordt verdaagd naar 08/02/2023 na de toevoeging van nieuwe documenten: antwoord op geformuleerde vragen, aangepaste SO in PDF en excel, aangepast bestek, aangepaste detailmeetstaat, plannen met aanduiding van verlaagde plafonds.

Vergelijkbare advertenties van BDA