Universitair Ziekenhuis Gent

Uitvoeren van aanpassingswerken in de stookzaal van het UZ Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres :  Corneel Heymanslaan 10 , BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Mevrouw Sophie Sieben
Tel:   +32 93320080
E-mail:   sophie.sieben@uzgent.be
Internetadres(sen):   www.uzgent.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van aanpassingswerken in de stookzaal van het UZ Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   VOPMVB/JDS/SSI/D34220391
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45120000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-02
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-17
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
UITERSTE INDIENINGSDATUM EN TEVENS OPENINGSDATUM WERD VERDAAGD NAAR 17 FEBRUARI 2023 OM 10U

Vergelijkbare advertenties van BDA