Architekt Koen De Ridder

Bijbouwen van 2 klaslokalen op verdiep + liftDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Architekt Koen De Ridder
Postadres :  Moorselbaan 247, BE- 9300  Aalst
Contactpersoon:  Koen De Ridder
Tel:   +32 476279659
E-mail:   koen@architektkoenderidder.be
Internetadres(sen):   https://tluikertje.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://tluikertje.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
bijbouwen van 2 klaslokalen op verdiep + lift  
Referentienummer:   Architekt Koen De Ridder-563-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45214210IA19
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
bijbouwen van 2 klaslokalen op verdiep + bouwen van een liftschacht en installatie van de lift + leveren en plaatsen van 2 metalen buitentrappen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA


II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
ruwbouw + vloerwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
ruwbouwwerken + vloerisolatie + chapewerken + vloerwerken  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-04-03
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-06-02
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
dakwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
dakwerken plat dak  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-05
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-06-09
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
buitenschrijnwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
leveren en plaatsen van ramen en deuren in wit pvc  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-12
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-06-16
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
sanitair + centrale verwarming + ventilatie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
sanitair + centrale verwarming + ventilatie  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-19
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-06-30
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
elektriciteit  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
algemene elektriciteitswerken  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-07-03
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-07-07
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   6

II.2.1. Benaming
pleisterwerken + crepi  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
binnenbepleistering + crepi met isolatie op buitengevels  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-19
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-07-14
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   7

II.2.1. Benaming
binnendeuren en inbouwkasten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
leveren en plaatsen van binnendeuren en inbouwkasten  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-08-14
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-08-18
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   8

II.2.1. Benaming
schilderwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
schilderwerken muren en plafonds  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-04-03
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-06-02
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   9

II.2.1. Benaming
metalen buitentrappen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
leveren en plaatsen van 2 metalen buitentrappen  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-05
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-06-23
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   10

II.2.1. Benaming
digiborden  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
leveren en plaatsen van digiborden  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-08-21
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-08-25
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   11

II.2.1. Benaming
veiligheidskasten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
leveren en plaatsen van veiligheidskasten  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-08-21
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-08-25
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   12

II.2.1. Benaming
lift  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
leveren en plaatsen van een lift  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-19
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-08-11
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   13

II.2.1. Benaming
inrichting speelplaats  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
inrichting speelplaats met verharding en aanplanting haag en gras  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-04-03
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-04-28
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   14

II.2.1. Benaming
overkapping speelplaats  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   1745 Opwijk
II.2.4. Beschrijving
leveren en plaatsen van een overkapping op de nieuwe speelplaats  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-05-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-05-12
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-24  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
raad van state,  BE  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
raad van state,  BE  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
raad van state,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA