Odisee Vzw

Vernieuwen van de liftinstallaties door volledige vervanging op Campus Brussel - gebouw Erasmus, campus Schaarbeek en Dilbeek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  ODISEE VZW
Postadres :  Warmoesberg 26, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 22101211
E-mail:   aankoop@odisee.be
Internetadres(sen):   www.odisee.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen van de liftinstallaties door volledige vervanging op Campus Brussel - gebouw Erasmus, campus Schaarbeek en Dilbeek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022/11 - ID233
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45313100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het uit te voeren project betreft de vernieuwing van liften in drie Odisee-schoolcampussen: Brussel, Schaarbeek & Dilbeek
· perceel 1 - campus Brussel Erasmus-gebouw, Stormstraat 1, 1000 Brussel
· perceel 2 - campus Schaarbeek Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
· perceel 3 - campus Dilbeek, Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-14
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-24
Plaatselijke tijd:   10:00

Vergelijkbare advertenties van BDA