Antwerpen

Raamovereenkomst voor het herstellen, leveren en plaatsen van binnen- en buitenzonwering, rolluiken, vliegenramen en -deurenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Bram Scheers
Tel:   +32 33386487
E-mail:   Bram.Scheers@antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://www.antwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470764


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het herstellen, leveren en plaatsen van binnen- en buitenzonwering, rolluiken, vliegenramen en -deuren  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2022_02171-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het herstellen, leveren en plaatsen van binnen- en buitenzonwering, rolluiken, vliegenramen en -deuren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het herstellen, leveren en plaatsen van binnen- en buitenzonwering, rolluiken, vliegenramen en -deuren  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-09  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-02-09
Plaatselijke tijd:   09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
stad Antwerpen
Francis Wellensplein 1,  BE- 2018  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA