Leuvense Katholieke Scholen A/d Dijle Vzw

PARIDAENS BLOK D/kleuterspeelplaatsDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leuvense Katholieke Scholen a/d Dijle vzw
Postadres :  Janseniusstraat 2, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  Katrien Bossuyt
E-mail:   katrien.bossuyt@lksd.be
Internetadres(sen):   www.lksd.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PARIDAENS BLOK D/kleuterspeelplaats  
Referentienummer:   vzw LKSD-vzw LKSD-par-2022-Blok D/Kleuterspeelplaats-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatiewerken, creëren van een overdekte kleuterspeelplaats
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er is een document toegevoegd met vragen en antwoorden.

Vergelijkbare advertenties van BDA