Gan - Technische Dienst

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE GESPREIDE LEVERING VAN VEILIGHEIDSSLEUTELS EN DE INSTALLATIE ERVAN OP BASIS VAN EEN SLUITPLANDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  GAN - Technische Dienst
Postadres :  de Broquevillelaan 12 , BE- 1150  Brussel
E-mail:   E-Notif@arp-gan.be
Internetadres(sen):   www.arp-gan.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468692


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE GESPREIDE LEVERING VAN VEILIGHEIDSSLEUTELS EN DE INSTALLATIE ERVAN OP BASIS VAN EEN SLUITPLAN  
Referentienummer:   ST (ARP)-22-2236-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44520000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als voorwerp de gespreide levering van veiligheidssleutels en -cilinders op basis van het sluitplan dat door het Agentschap is opgesteld, en de installatie ervan op de deuren van de gebouwen van het Agentschap.
De opdracht heeft een looptijd van twee jaar vanaf de datum van kennisgeving en kan tweemaal met een jaar worden verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste 6 maanden voor het einde van de opdracht.
In ieder geval wordt de opdracht vóór het einde van de looptijd automatisch beëindigd indien het bedrag van de gefactureerde diensten over de gehele opdracht het bedrag bereikt waarvoor de opdracht is gegund.
De opdracht bestaat uit 2 percelen die afzonderlijk gegund kunnen worden:
- PERCEEL 1: De gespreide levering van veiligheidssleutels en -cilinders van het merk CISA®;
- PERCEEL 2: De installatie en/of vervanging van deze nieuwe cilinders.
Het Agentschap zal de bestellingen plaatsen naar gelang van zijn noden, zonder dat het ertoe gehouden is de in dit bestek ter informatie opgegeven hoeveelheden integraal te bestellen. De opdrachtnemer verwerft dus niet het recht om deze hoeveelheden te leveren door het sluiten van de opdracht. De kennisgeving aan de inschrijver van de goedkeuring van zijn offerte verbindt het Agentschap er evenmin toe om bij hem een bestelling te plaatsen voor een globaal minimumbedrag.
Alleen de kennisgeving van een gedateerde en ondertekende bestelbon verleent de opdrachtnemer het recht en de verplichting om de goederen die op de bestelbon vermeld staan te leveren op de opgegeven plaats.
Deze opdracht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere leverancier voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer(s) van deze opdracht
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuwe Inschrijvingsformulier

Vergelijkbare advertenties van BDA