Provincie West-vlaanderen

Het (ver)bouwen van een backoffice, erfgoeddepot, ateliers en expertisecentrumDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie West-Vlaanderen
Postadres :  Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, BE- 8200  Brugge
Tel:   +32 50403482
E-mail:   charlotte.deduytsche@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.west-vlaanderen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466361


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het (ver)bouwen van een backoffice, erfgoeddepot, ateliers en expertisecentrum  
Referentienummer:   West-Vlaanderen-0213/2022/007-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
ERRATUM 2: er werden bijkomende plannen elektriciteit toegevoegd (2 ex.) alsook een overzicht van de gestelde vragen (zie document: Raversyde_vragen_2)

Vergelijkbare advertenties van BDA