Stadsbestuur Lier

Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwerpen en realiseren van recreatiemogelijkheden op site rond jeugdcentrum Lier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stadsbestuur Lier
Postadres :  Paradeplein 2 bus 1, BE- 2500  Lier
Contactpersoon:  Mevrouw An Lammens
Tel:   +32 38000315
E-mail:   an.lammens@lier.be
Internetadres(sen):   www.lier.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Technisch Bureau - openbaar domein
Postadres :  Paradeplein 2 bus 1, BE- 2500  Lier
Contactpersoon:  De heer François Schippers
Tel:   +32 38000370
E-mail:   francois.schippers@lier.be
Internetadres(sen):   www.lier.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwerpen en realiseren van recreatiemogelijkheden op site rond jeugdcentrum Lier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022/724
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1 te 2500 Lier
II.2.4. Beschrijving
Ontwerpen en realiseren van recreatiemogelijkheden op site rond jeugdcentrum Lier  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-09-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.De inschrijver voegt voor elk van de verplicht betrokken partijen (zowel van de firma als van de andere vermelde natuurlijke personen) een uittreksel uit het strafregister toe. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden op de dag van de opening van de offertes* Deze bepaling is individueel van toepassing op alle deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen en op alle derde entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver desgevallend beroep doet.De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet van 17 juni 2016 bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.Indien een bovenvermelde uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, dient de inschrijver spontaan te bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Hij voegt het betreffend bewijs toe aan zijn offerte. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest “juridische situatie”.De inschrijver dient wel de volgende documenten toe te voegen aan zijn offerte:• de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Buitenlandse ondernemingen worden verzocht aan de offerte al de documenten toe te voegen die de Aanbestedende Overheid voor Belgische ondernemingen zelf kan raadplegen via de Telemarc-toepassing, m.n.:• het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;• het attest van BTW-plichtigheid en het attest fiscale schulden (FOD Financiën);• de juridische situatie van de ondernemingen (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (of KBO);

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Referenties

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver voegt minimaal 2, maximaal 5 referenties toe van gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar. Het aantal blz per referentie wordt beperkt tot 5 blz. De contactpersonen dienen eveneens vermeld te worden en kunnen door de aanbestedende overheid gecontacteerd worden. Indien blijkt dat de ervaringen van de referenties negatief zijn, kan de aanbestedende overheid beslissen de kandidaat uit te sluiten voor het verdere verloop van de procedure. Attesten van goede uitvoering dienen toegevoegd te worden. Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, dient de inschrijver een grondige motivering toe te voegen waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
Vereiste erkenning: Categorie en klasse worden bepaald op het ogenblik van de gunning


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-02  08:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-06-30


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: * De inschrijver is verplicht voorafgaand aan het indienen van de offerte een plaatsbezoek af te leggen om zo een correcte inschatting te kunnen maken van de opdracht. De inschrijver dient zich tijdens dit verplicht plaatsbezoek te vergewissen van de omvang van de opdracht, de aard van de gebouwen, de omgeving, de werkomstandigheden en van alle eventuele moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen bij de uitvoering van de opdracht, zodat hiermee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de prijs. De inschrijver kan zich achteraf geenszins beroepen op een verkeerde inschatting. De inschrijver kan dienaangaande geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding, van welke aard dan ook.Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met greet.vanhoutven@lier.be.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA