Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

LEUVEN FOD Justitie Herstel raam 2de verdieping – binnenplein Vaartstraat FA10644Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B, BE- 3500  HASSELT
Contactpersoon:  Johan De Ruyter
Tel:   +32 470791187
E-mail:   johan.deruyter@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470729


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEUVEN FOD Justitie Herstel raam 2de verdieping – binnenplein Vaartstraat FA10644  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39299000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
LEUVEN FOD Justitie Herstel raam 2de verdieping – binnenplein Vaartstraat FA10644
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-08  23:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24

Vergelijkbare advertenties van BDA