Katholiek Onderwijs Sint-michiel - Bocholt - Bree - Peer

Renovatie bestaand sanitair en omvormen van klaslokaal tot nieuw sanitair.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Katholiek Onderwijs Sint-Michiel - Bocholt - Bree - Peer
Postadres :  Sint-Jacobstraat 12, BE- 3960  Bree
Tel:   +32 470383022
E-mail:   seppe.dreezen@kosm.be
Internetadres(sen):   www.kosm.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466634


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie bestaand sanitair en omvormen van klaslokaal tot nieuw sanitair.  
Referentienummer:   KOSM vzw-V29844-01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie bestaand sanitair en omvormen van klaslokaal tot nieuw sanitair. - Ruwbouw & Interieur
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-01-27
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-02
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Limietdatum is 6 dagen verplaatst wegens erratum i.v.m. veiligheids- en gezondheidsplan.

Vergelijkbare advertenties van BDA