Vzw Curando Olv 7weeën

Keukenrenovatie productiekeuken WZC MarialoveDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vzw Curando OLV 7Weeën
Postadres :  Pensionaatstraat 8A, BE- 8755  Ruiselede
Contactpersoon:  De heer Frederik Verhelst
Tel:   +32 51686240
Fax:   +32 51686233
E-mail:   frederik.verhelst@curando.be
Internetadres(sen):   www.curando.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Keukenrenovatie productiekeuken WZC Marialove  
Referentienummer:   2022/005
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212500
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   WZZ Curando Zuid - WZC Marialove, Gauwelstraat 24 te 8551 Heestert
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van bestaande productiekeuken WZC Marialove  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-02-06
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-03-23
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.3. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver moet minstens aantonen deze opdracht uit te kunnen voeren aan de hand van de jaarrekeningen.
De jaaromzet moet minstens is minstens 1,5 keer de waarde van deze opdracht.
2. Ondertekende bankverklaring cfr. bijlage.
3. Bewijs van verzekering wordt toegevoegd aan de offerte.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.2. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver geeft 3 referenties op van gelijkaardige grootte qua totaalbedrag met alle gegevens van de organisatie voor wie deze werken zijn uitgevoerd. Deze verklaring is ondertekend door de verantwoordelijke van de organisatie. Referenties mogen geen betrekking hebben op de opdrachtgever zelf of enige vestiging behorende tot de VZW. De opdrachtgever heeft het recht om de vermelde referenties te contacteren.
2. Attest zoals gevraagd.
Vereiste erkenning: M1 (Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie, voedingsstations ingbegrepen), Klasse 2
T4 (Uitrustingen voor wasserijen en grote keukens), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-12-29  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-06-27
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-12-29
Plaatselijke tijd:   09:00
Adres:   vergaderzaal, vzw Curando OLV 7W, Pensionaatstraat 8A, 8755

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gewone Rechtbanken,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-24

Vergelijkbare advertenties van BDA