Gemeente Koksijde

Beheerscontract technische installaties cultureel centrum casino, bibliotheek, jeugdcentrum, gemeentehuis, sociaal huis en alle fonteinenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Koksijde
Postadres :  Zeelaan 303, BE- 8670  Koksijde
Contactpersoon:  De heer Stephan Wydooghe
Tel:   +32 58533435
Fax:   +32 58533116
E-mail:   stephan.wydooghe@koksijde.be
Internetadres(sen):   www.koksijde.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Gemeente Koksijde
Postadres :  Zeelaan 303, BE- 8670  Koksijde
Contactpersoon:  De heer Stephan Wydooghe
Tel:   +32 58533435
Fax:   +32 58533116
E-mail:   stephan.wydooghe@koksijde.be
Internetadres(sen):   www.koksijde.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beheerscontract technische installaties cultureel centrum casino, bibliotheek, jeugdcentrum, gemeentehuis, sociaal huis en alle fonteinen  
Referentienummer:   2022-096
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71315000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE258
Voornaamste plaats van uitvoering:   Cultureel centrum casino, bibliotheek, jeugdcentrum, gemeentehuis, sociaal huis en alle fonteinen
II.2.4. Beschrijving
Deze aanneming heeft tot doel de werken, leveringen, het vervoer, de arbeidskrachten en alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot het uitvoeren van een onderhoudscontract (beheerscontract) voor de technische installaties van het cultureel centrum casino, de bibliotheek, het jeugdcentrum, het gemeentehuis en alle fonteinen.   De exploitatie heeft een vastgestelde duur van 10 jaar, te beginnen vanaf de datum van de kennisgeving van de gunning van de dienstenopdracht. De overeenkomst loopt ten einde 10 jaar na de vermelde datum.   De dienstenopdracht bestaat uit 4 onderdelen:   1) Leiding en toezicht: De beheerfirma staat in voor de dagelijkse leiding, controle en toezicht van de technische installaties vermeld in dit bestek. Deze prestaties hebben tot doel de vooropgestelde comfortnormen op een economische en energievriendelijke wijze na te komen, rekening houdend met wisselende interne en externe omstandigheden.   2) Onderhoud en depannages: Dit betreft het klassieke periodieke onderhoud met preventief karakter, alsook alle interventies voor pechbestrijding. Dit betekent dat een permanentiedienst dient beschikbaar te zijn 24u/24u om snel in te grijpen en de bedrijfscontinuïteit te verzekeren.   3) Totale waarborg: De beheerfirma verbindt er zich toe, mits een overeengekomen jaarlijkse premie, de haar toevertrouwde installaties voor de ganse duur van het contract minstens in dezelfde staat van werking te houden als bij de aanvang ervan. Zij zal daartoe alle nodige herstellingen en vervangingen uitvoeren, ongeacht de oorzaak die aan de grondslag ligt van deze werken.   4) Energiebeheer: De dienstverlener zal de installatie in dit opzicht beheren als een goede huisvader. De dienstverlener heeft dan ook de uitdrukkelijke plicht de installatie zodanig te regelen dat een minimum aan energie wordt verbruikt. Het energieverbruik zal maandelijks geëvalueerd worden, dit tegenover voorgaande verbruiksjaren, graaddagen, bezettingstijden. Een verslag zal aan het gemeentebestuur overgemaakt worden. Jaarlijks wordt het verbruik grondig geanalyseerd. De studies zullen steeds een berekening bevatten van de te realiseren besparingen ten opzichte van de voorgestelde investeringen. Alle maatregelen moeten kaderen binnen het gemeentelijk beleidsplan EnergieK-2020.  
II.2.7. Looptijd
120   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. Attest verzekeringsmaatschappij.
2. Attest bank of ingevulde bijlage van het bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De volledigheid van de diverse disciplines voor technische ondersteuning inzake beheerscontracten voor openbare gebouwen binnen het bedrijf.2. De samenstelling van het team en de samenstelling van het ondersteuningsteam dat met de uitvoering zal worden belast, met opgave van de studie- en beroepsdiploma's.3. Opgave van minstens 5 gelijksoortige diensten (onderhoud van technische installaties van openbare gebouwen) die de kandidaat gedurende de afgelopen vijf jaar heeft verricht met vermelding van bedrag en identiteit van de opdrachtgever voor wie ze werden verricht (geattesteerd certificaat van de desbetreffende overheid).4. De betrouwbaarheid zal worden beoordeeld op basis van de wijze van kwaliteitsbewaking van de opdracht, of de maatregelen die het bureau hanteert inzake kwaliteitscontrole en de wijze waarop vroegere contracten werden nageleefd.5. Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener beschikt voor de uitvoering van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:
1. Gedetailleerde lijst disciplines.
2. Overzicht + gevraagde attesten.
3. Overzicht + gevraagde attesten.
5. Gedetailleerde lijst.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-13  13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-13
Plaatselijke tijd:   13:00
Adres:   Dienst Technisch Bureau Koksijde

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Er worden 2 bezoekdata voorzien. De 2 bezoekdata zijn: 1ste plaatsbezoek: dinsdag 19 juli 2022 - 8.30 u tot 12.00 u2de plaatsbezoek: dinsdag 30 augustus 2022 - 8.30 u tot 12.00 uAfspraak aan de inkom van het gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 KoksijdeDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-06-21

Vergelijkbare advertenties van BDA