Az Delta Vzw

Raamovereenkomst voor kant-en-klare sauzen en maaltijdcomponentenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Delta vzw
Postadres :  Deltalaan 1, BE- 8800  Roeselare
Contactpersoon:  De heer Kenny Degraeve
Tel:   +32 51237612
E-mail:   procurement@azdelta.be
Internetadres(sen):   www.azdelta.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor kant-en-klare sauzen en maaltijdcomponenten  
Referentienummer:   AZD_2022_041
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15871260
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Delta - keukens, 8800 Roeselare
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor het leveren van kant-en-klare sauzen en maaltijdcomponenten, voor gebruik in onze bistro. Dit voor een periode van 2 jaar en tweemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens één jaar.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 076-207149

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Raamovereenkomst voor kant-en-klare sauzen en maaltijdcomponenten

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41,  BE- 8500  Kortrijk
Tel:   +32 56269601
E-mail:   koophandel.gent.rpr.kortrijk@just.fgov.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen deze mededeling en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van de mededeling.Overeenkomstig de artikelen 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze kennisgeving, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk.Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten. Overeenkomstig de artikelen 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de kennisgeving die u hierbij gedaan wordt.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-06-20

Vergelijkbare advertenties van BDA