Stadsbestuur Izegem

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerp en realisatie evenementenhalDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stadsbestuur Izegem
Postadres :  Korenmarkt 10, BE- 8870  Izegem
Contactpersoon:  Mevrouw Els Manhaeve
Tel:   +32 51337370
Fax:   +32 51314867
E-mail:   openbare.werken@izegem.be
Internetadres(sen):   www.izegem.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerp en realisatie evenementenhal  
Referentienummer:   1.2022.673/0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71220000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vrijetijdspark Zuid, St-Jorisstraat te 8870 Izegem
II.2.4. Beschrijving
Met deze procedure wenst het stadsbestuur Izegem binnen een tweetrapsprocedure een bouwteam aan te stellen voor de bouw van een evenementenruimte.   Op basis van deze selectieleidraad is het de bedoeling van de opdrachtgever om , als eerste stap in de procedure, tot een kwalitatieve selectie van de kandidaten te komen.   De gegadigden krijgen, in de tweede stap van de procedure, de gedetailleerde gunningsleidraad waarop zij een voorstel dienen op te maken en tot een offerte uit te werken.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-09-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-12-29
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.3. Bewijs van voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de opdracht te kunnen uitvoeren.
Eventuele minimumeisen:
2. min 3 maanden oud

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-02-18  00:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-03-25
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.Opmerkingen over de gunningscriteria: De selectiecriteria staan uitvoering beschreven in de selectieleidraad. Om geen verwarring te krijgen, zijn enkel de criteria van de selectieleidraad van toepassing.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-01-18

Vergelijkbare advertenties van BDA