Hulpverleningszone Midwest

Aankoop tankwagenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Hulpverleningszone Midwest
Postadres: Kwadestraat 159,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Bert Vanhuyse
Tel: +32 51806010
E-mail: bert.vanhuyse@zonemidwest.be
Internetadres(sen): www.zonemidwest.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop tankwagen 
Referentienummer: ZMW2021/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34133100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
230825.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Hulpverleningszone Midwest, Kwadestraat 159 te 8800 Roeselare
II.2.4. Beschrijving
Hulpverleningszone Midwest wenst over te gaan tot de aankoop van één tankwagen van 8.000 liter. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2021/S 041-102133

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aankoop tankwagen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-07-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Vanassche Firefighting Engineering
Postadres: Brugsesteenweg 8,BE-8531 Harelbeke
Tel: +32 56710130
E-mail: info@vanassche-fire.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 3222349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://raadvst-consetat.fgov.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-07-26

Vergelijkbare advertenties van BDA