Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - Regie der Gebouwen - Herinrichtingswerken in NWoW (4de verdieping - Blok D + E ) + aanpassing HVAC, elektriciteit, data telefonie en toegangscontrole + conform maken van de brandveiligheidDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: de heer Marc Van de Venne, Attaché Ind. ing.
Tel: +32 491893348
E-mail: marc.vandevenne@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412131


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - Regie der Gebouwen - Herinrichtingswerken in NWoW (4de verdieping - Blok D + E ) + aanpassing HVAC, elektriciteit, data telefonie en toegangscontrole + conform maken van de brandveiligheid 
Referentienummer: BRU-2021-222411-187A-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - Regie der Gebouwen - Herinrichtingswerken in NWoW (4de verdieping - Blok D + E ) + aanpassing HVAC, elektriciteit, data telefonie en toegangscontrole + conform maken van de brandveiligheid
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
1° :Toevoeging van documenten : " CT_TB.cor " , Métré_Récap.cor» et « Meetstaat.rectif
2° : CT/TB.cor
Post 49.51.01:Deze post is afgeschaft
Post 49.52.01:Deze post is gewijzige
Post 53.30.61 & 53.30.61.62:Deze posten zijn toegevoegd

3° Plan toegevoegd: “Plan_extrait” - uittreksel uit het gewijzigde plan - (via safebox)
4° : Document « Form_Offre_cor » vervangt document « Form_Offre »

Vergelijkbare advertenties van BDA